Rotterdam

Hieronder vind je in het kader van gemeenteraadsverkiezingen (2010) reacties van diverse politieke partijen met hun standpunten m.b.t. de hengelsport. Scroll naar beneden voor de verschillende politieke partijen en hun antwoorden. Aan de linker zijde kun je verschillende steden selecteren.

1) Hoe staat u tegenover de hengelsport; een hobby waar circa 2 miljoen Nederlanders veel plezier aan beleven en die goed is voor een jaaromzet van bijna 700 miljoen euro?

De SP is niet specifiek voor of tegen sportvissen. De onderzoeken naar pijnbeleving bij vissen spreken elkaar nogal tegen. Daarnaast is het niet aan de SP om zo'n 2 miljoen mensen de hobby te ontnemen.

2) Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden in uw gemeente te behouden en waar mogelijk te vergroten?

Visgelegenheden behouden is prima, maar ze hoeven niet uitgebreid te worden. Het is ook goed als er gebieden zijn waar vis ongestoord kan rondzwemmen.

3) Hoe staat uw partij tegenover vislessen op basisscholen, waarbij kinderen onder bekwame begeleiding leren over de biologie in en rond het water, verantwoord leren vissen en hoe respectvol om te gaan met de natuur?

Het is goed als kinderen van alles over de natuur leren - liefst veel in de praktijk -, maar de school kan wat ons betreft zelf beslissen hoe er invulling aan te geven. Een en ander hangt namelijk ook af van de mogelijkheden van de school.

4) Hoe staat uw partij tegenover Actief Biologisch Beheer (ABB) waarbij op grote schaal vissen als brasem en karper wordt geruimd als alternatief voor baggeren om helder water te verkrijgen?

Je kunt je afvragen waarom al ons water per se helder zou moeten zijn. De Noordzee is troebel, door z'n zandbodem, maar schoner dan de heldere Middellandse Zee.

Is in een bepaald gebied helder water gewenst, dan zijn er ook manieren om dat te bewerkstelligen zonder vis te ruimen, en die verdienen dan ook de voorkeur. Te denken valt bijvoorbeeld aan een ander type oeverbeplanting, waardoor het ecosysteem rondom het water - langzaam - verandert.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan hoor ik ze graag.

Hartelijke groet,

Liesbeth Hoogenboom
medewerker SP-fractie Rotterdam

fractie@rotterdam.sp.nl
rotterdam.sp.nl

Ik heb uw vraag voorgelegd aan Willem de Waal om een reactie gevraagd. Willem is een fervent sportvisser en deelgemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam en commissielid voor Leefbaar Zd-Holland in Provinciale Staten. Ronald Sørensen is fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam en Leefbaar Zd-Holland. In die hoedanigheid hebben zij zich ingezet voor de belangen van de sportvisserij langs de kust van Zuid Holland.

In het verkiezingsprogramma van Leefbaar Zuid-Holland staan nadrukkelijk zaken omschreven die sportvissers aan gaan. De bevoegdheden mbt oppervlaktewater en visserij zijn voor gemeenten beperkt en in het programma van Leefbaar Rotterdam komen deze dan ook niet apart voor. Onderstaand wat punten waar wij ons voor ingezet hebben:

Sportvisserij

  • Voor het vergroten van zeewater reservaat voor de kust van Zuid Holland, minder zware beroeps visserij (uitkopen vergunningen).
  • Verbod van warnetvisserij langs de Zuid-Hollandse(Nederlandse) kust.
  • Onze waterkanten moeten optimaal bereikbaar zijn voor de sportvisserij! Het zeereservaat moet beschikbaar zijn voor de kleine recreatieve bootvisserij. Hiertoe moeten meer en betere trailerhellingen worden aangelegd. Vis quota en minimummaten moeten worden nageleefd in het belang van een toekomstige goede visstand.
  • Zuid-Holland is rijk aan binnenwater. De waterbergingsgebieden moeten goed toegankelijk zijn voor valide en minder valide sportvissers. Sportvisorganisaties moeten een rol spelen bij de inrichting van nieuwe waterbergingen.
Natuur en recreatie

In onze regio zien we genoeg problemen waar wij op Provinciaal niveau graag meer aandacht aan besteed zien worden zoals: De druk op milieu en recreatie is groot. Er is behoefte aan beiden. Een pragmatische benadering van kansen waar milieu en recreatie elkaar versterken wordt aangegeven door de lokale besturen.

Uitbreiding van ecologische linten in woongebieden waardoor Oeverzwaluw, ringslang, stekelbaarsjes en bittervoorn weer een plaats heeft.

Meer aandacht voor natuurlijke kindvriendelijke oevers waardoor onderwater flora en fauna weer opbloeit. Leefbaar Zuid-Holland wil alle recreatie en natuur organisaties in onze samenleving betrekken bij de inrichting van natuurgebieden

Gebieden met een in verhouding groot natuurgebied moeten extra gelden krijgen vanuit rijk, gemeenten en de provincie.

M. vr. gr,

drs. Marco Bouman
Beleidsadviseur Leefbaar Rotterdam

Divide