WATER NATUURLIJK WINT WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2008

  • Bekijk hier het overzicht van leden in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Water Natuurlijk (PDF)
  • Bekijk hier het overzicht in welk waterschap Water Natuurlijk wel of niet in het Dagelijks bestuur zit en wie voor Water Natuurlijk het Dagelijks Besuurslid is geworden (PDF)

Tekst: Joop Bongers

De waterschapsverkiezingen in november zijn met ruime voorsprong door Water Natuurlijk gewonnen. Deze partij, waarin ook Sportvisserij Nederland is vertegenwoordigd, heeft 101 van de 502 beschikbare zetels in de wacht gesleept en bleef daarmee gevestigde politieke partijen als het CDA, de PVDA en VVD ruim voor.

De acties die ter ondersteuning van de verkiezingscampagne vanuit Sportvisserij Nederland zijn georganiseerd (500.000 oplage Hét VISblad, Vis TV, 600.000 flyers, 50.000 e-mails, websites, persberichten) waren een groot succes en hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de verkiezingswinst van Water Natuurlijk. Bovenop dit mooie resultaat komt nog een tweede succesverhaal voor de hengelsport. Er is in grote getale door sportvissers gestemd en bijna alle sportvisserijkandidaten – 24 van de 32 kandidaten – zijn gekozen.

Een flink aantal hiervan (13) kan dankzij voorkeursstemmen plaatsnemen in een waterschapsbestuur. Hieruit blijkt dat sportvissers betrokken zijn, dat zij willen opkomen voor hun belangen en dat zij met zijn allen een front kunnen vormen. Criticasters van Water Natuurlijk hebben wat betreft de verkiezingen hun ongelijk gekregen. Graag bedankt Sportvisserij Nederland alle hengelsportorganisaties voor hun medewerking en vooral alle sportvissers die op de (sportvisserij)kandidaten van Water Natuurlijk hebben gestemd.

Sterkere positie

Met deze schitterende verkiezingszege is weer een stap gezet naar een krachtigere maatschappelijke positie voor de sportvisserij en een sterkere regionale inbreng via de waterschapsbesturen. Nu zullen de gekozen kandidaten het in de waterschapspraktijk waar moeten gaan maken. Sportvisserij Nederland en de regionale hengelsportfederaties zullen hen hierbij ondersteunen. Met als uiteindelijke doel een waterbeheer dat is gericht op veiligheid, maar ook meer ruimte biedt voor
natuur en recreatie – onder meer in de vorm van sportvisserij. Alleen door samenwerking en krachtenbundeling kunnen we als sportvisserij veel bereiken. Sportvisserij Nederland staat hierbij vooraan: voor de sportvissers en de vis in ons land.

Sportvisserij kandidaten per waterschap

Op de lijsten van Water Natuurlijk staat voor ieder waterschap één of meer kandidaten, die door de sportvisserij zijn aangedragen. Het zijn ervaren bestuurders die staan voor een goed en veilig waterbeheer. Een waterbeheer gericht op schoon, natuurlijk water met een goede visstand en goede vismogelijkheden.

Door als sportvissers massaal op deze sportvisserij kandidaten te stemmen, kunt u het sportvisserijbelang het best behartigen. Een stem op hen is een stem op Water Natuurlijk en via de voorkeurstemmen komen zij dan in het waterschapsbestuur.

In de onderstaande kaart en overzicht kunt u zien in welk waterschapsgebied u woont en wie voor uw waterschap de sportvisserij kandidaten op de lijst van Water Natuurlijk zijn. Tussen haakjes is hun plaats op de kieslijst van Water Natuurlijk aangegeven.

Woont u bijvoorbeeld in Leeuwarden, dan stemt u in het Wetterskip Fryslân. Breng dan uw stem uit op één van de sportvisserijkandidaten op de lijst van Water Natuurlijk (nr. 4 Pyt Achenbach of nr. 12 Obe Veldman).

Klik op de naam of foto voor meer informatie over de kandidaten:

1) Waterschap Noorderzijlvest (Groningen, Friesland en Drenthe)

Sjoerd Schoonhoven (5)

2) Wetterskip Fryslân (Friesland en Groningen)
 
Pyt Achenbach (4), Obe Veldman (12)

3) Waterschap Blija Buitendijks (Friesland)
--

4) Waterschap Hunze en Aa's (Groningen en Drenthe)

Derk Nieuwenhuis (9)

5) Waterschap Reest en Wieden (Drenthe en Overijssel)
  
Geertje Veenstra (3), Jan Pepping (7), Fred Landwaart (8)

6) Waterschap Velt en Vecht (Drenthe en Overijssel)
--

7) Waterschap Groot Salland (Overijssel)
 
Hans de Jong (1) 

8) Waterschap Regge en Dinkel (Overijssel)
  
Harm Meek (1), Douwe Visser

9) Waterschap Veluwe (Gelderland) 

Jan Aalbers (1)

10) Waterschap Rijn en IJssel (Gelderland)
  
Dirk Kuipers (4), Wim Pieper (11)

11) Waterschap Vallei en Eem (Utrecht en Gelderland)
  
Gijs Boot (4), Dirk Wever (11)

12) Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Utrecht en Zuid-Holland)

Paul Blokdijk (5), Marius Hennevanger (16), Willem van Doorn (18)

13) Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Noord-Holland en Utrecht)
 
Wiegert Dulfer (3), Marco Kraal (7)

14) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Noord-Holland)

Sjaak van der Bliek (5)

15) Hoogheemraadschap van Rijnland (Zuid-Holland en Noord-Holland)

Jan Oor (9)

16) Hoogheemraadschap van Delfland (Zuid-Holland)

André van Peppen (5)

17) Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (Zuid-Holland)
--

18) Waterschap Rivierenland (Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht)
  
Wim van Dijk (4), Ger van Hout (7), Robin Schulze (12)

19) Waterschap Hollandse Delta (Zuid-Holland)

Hans Spruijt (3)

20) Waterschap Zeeuwse Eilanden (Zeeland)

Kees Polderman (4)

21) Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (Zeeland)
--

22) Waterschap Brabantse Delta (Noord-Brabant)

Remco Schreuders (4)

23) Waterschap De Dommel (Noord-Brabant)

Plonie van Campen (3)

24) Waterschap Aa en Maas (Noord-Brabant)

Jos van den Broek (5)

25) Waterschap Peel en Maasvallei (Limburg)
 
Hans Logtens (5), Aad Sterk (6)

 

26) Waterschap Roer en Overmaas (Limburg)

Thijs Belgers (6)

27) Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland)

Rene van de Geijn (11)

Belang waterschappen voor sportvisserij

Waterschappen zijn de grootste beheerders van de wateren in Nederland en derhalve voor de sportvisserij van groot belang. Zij bepalen met hun beleid en beheer in grote mate de mogelijkheden voor de visstand en de sportvisserij in de Nederlandse wateren.

Het gaat hierbij om o.a. schoon en visrijk water, de aanleg van natuurlijke oeverzones, paai- en overwinteringgebieden, verbindingen tussen wateren en de aanleg van vistrappen bij stuwen, het baggeren van onderwaterbodems, een op de natuur gericht peil- en maaibeheer, de bereikbaarheid van de wateren en de aanleg van recreatievoorzieningen.

Doe als Ed Stoop en stem in november op de sportvisserij kandidaat van Water Natuurlijk!!!

Krachtenbundeling in Water Natuurlijk

Sportvisserij Nederland en haar regionale hengelsportfederaties hebben er voor gekozen om samen met natuur-, milieu- en andere recreantenorganisaties voor de waterschapsverkiezingen de krachten te bundelen in de partij Water Natuurlijk. Aldus kunnen per waterschap zo veel mogelijk stemmen worden verkregen, voldoende geschikte bestuurskandidaten op de kieslijst worden geplaatst en een gedegen verkiezingsprogramma worden gemaakt.

Water Natuurlijk komt op voor de belangen van natuur, recreatie en bewoners. Het is een onafhankelijke organisatie, die staat voor schoon en natuurlijk ingericht water. Water waaraan en waarop het goed en veilig wonen, werken en recreëren is. Natuurlijke en visrijke wateren.

Doe daarom mee aan de waterschapsverkiezingen en stem op Water Natuurlijk!

Hoe kunt u stemmen?

KiesKompas helpt kiezer waterschap
Om kiezers een handje te helpen bij het stemmen voor de waterschapsverkiezingen, is een digitale stemhulp ontwikkeld: het Kieskompas.

Aan de kiesgerechtigden (alle Nederlanders van 18 jaar en ouder) wordt op 12 november per post een stembiljet voor hun waterschap toegestuurd. Op dit stembiljet kan men zijn/haar stem aangeven (vakje aankruisen bij één kandidaat van een partij) en het biljet dient vervolgens per post (antwoordenveloppe) tussen 13 en 25 november te worden teruggestuurd naar het waterschap.

Doe als Jan Terlouw en stem in november op Water Natuurlijk!

Divide