HSV Service

Duurzame hengelsport op de kleine vilt

12420
20 nov 2008

Bron: Waterschap Aa en Maas. Op dinsdag 18 november hebben vertegenwoordigers van de hengelsportverenigingen De Maas, De Berm, De Zalm, de gemeente Boxmeer, Brabants Landschap en waterschap Aa en Maas samen een convenant ondertekend. In dit convenant staan de afspraken over duurzame hengelsport in natte natuurparel De Vilt.

Na een bemiddelingstraject op bestuurlijk initiatief zijn alle partijen nader tot elkaar gekomen. Het resultaat: sportvissers kunnen duurzaam vissen op de Kleine Vilt en in het Ambtenarengat. Hier komen extra visstekken, parkeerplaatsen en steigers voor mindervaliden. De Grote Vilt wordt aangepakt en hersteld als natte natuurparel. Zo ontstaat hier een waardevol natuurgebied met verschillende mogelijkheden voor recreatie.

EXTRA MAATREGELEN VOOR DUURZAME SPORTVISSERIJ
Waterschap, gemeente en Brabants Landschap vinden het belangrijk dat iedereen op een duurzame manier van De Vilt kan blijven genieten, ook de sportvissers. Na een zorgvuldig en intensief overleg onder leiding van een onafhankelijke voorzitter zijn de betrokken partijen tot een overeenkomst gekomen. Als compensatie voor de verdwijnende visstekken op de Grote Vilt Oost en Grote Vilt West krijgt de Kleine Vilt extra visplaatsen.

Daarnaast zorgt Brabants Landschap voor ophoging van delen van de westelijke grasoevers bij De Kleine Vilt en verwijdering van de houtopslag rondom de plassen. Zowel bij De Kleine Vilt als het Ambtenarengat komt een vissteiger voor mindervaliden en worden parkeerplaatsen aangelegd. De sliblaag in het Ambtenarengat wordt verwijderd, zodat het water hier straks weer diep genoeg is om te kunnen vissen. De gemaakte afspraken zijn formeel bekrachtigd in een convenant.

NATTE NATUURPAREL
De Vilt is een zogeheten `natte natuurparel'. Dit zijn natuurgebieden met bijzondere natuurwaarden die afhankelijk zijn van de hydrologische omstandigheden. Natte natuurparels maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en worden in opdracht van de provincie Noord-Brabant hersteld. De Vilt gaat op de schop om het bijzondere karakter van deze oude Maasmeander te herstellen. De werkzaamheden bestaan onder meer uit baggerwerk om de waterkwaliteit te verbeteren en maatregelen voor een natuurlijker peilbeheer in de graslanden. Zo worden er stuwen geplaatst, wordt de Oeffeltse Raam lokaal verdiept en worden duikers vervangen.

Wilgen die te dicht bij en in het water groeien worden verwijderd en populieren maken plaats voor essen. Dit is nodig omdat de populieren via bladval zorgen voor een overdaad aan voedingsstoffen in het water. Op enkele percelen zal de voedselrijke toplaag worden afgeplagd, zodat schraal grasland weer ontwikkelingskansen krijgt. Ook zullen paddenschermen worden geplaatst en komt er een ecoduiker zodat kleine zoogdieren en amfibieën zich veilig kunnen verplaatsen. Zodra meer bekend is over de exacte planning van de werkzaamheden, worden deze uiteraard aan alle belanghebbenden bekendgemaakt.

BIJZONDERE PLANTEN - EN DIERSOORTEN: NATUUR STAAT VOOROP
Dankzij het herstel van De Vilt zullen verschillende planten- en diersoorten zich kunnen vestigen en ontwikkelen. In de plassen gaat het bijvoorbeeld om een passende vispopulatie met snoeken en ruisvoorns. Soorten die kunnen zwemmen in helder water met een goed ontwikkelde waterplantenvegetatie en glooiende rietoevers. In omliggende gronden gaat het om planten zoals dotterbloem, draadzegge en veenmossen. Waterral, wouwaapje en grote karekiet zijn vogelsoorten die zich hier beter thuis zullen gaan voelen.

De natuur en het herstellen van de bijzondere natuurwaarden bij De Vilt staan voorop. Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat het `ecologische streefbeeld' van de Grote Vilt betekent dat iedere vorm van intensieve recreatie, alsook sportvisserij op de Grote Vilt niet wenselijk is. De sportvissers kunnen duurzaam blijven vissen op de Kleine Vilt en het zogeheten Ambtenarengat, waar de extra voorzieningen voor de sportvissers komen.

Leden van hengelsportverenigingen De Maas, De Berm en De Zalm mogen duurzaam vissen op de Kleine Vilt en het Ambtenarengat

(N.B. het convenant is ondertekend door Dhr. ing J. Baan, directeur Brabants Landschap; Dhr. S.J.F. Cornelissen namens Hengelsportvereniging De Maas, Dhr. P.H. Janssen namens Hengelsportvereniging De Berm, Dhr Gietemans namens Hengelsportvereniging De Zalm, Burgemeester Dhr. K.W. Th. Van Soest van Boxmeer en Ehr. Ir E.H.J.M de Groot, lid Dagelijks Bestuur waterschap Aa en Maas)

Bron: Waterschap Aa en Maas

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide