Missie Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.)De Organisatie Ontwikkel Groep (kortweg O.O.G.) bestaat uit bestuurders en directeuren/ managers vanuit Sportvisserij Nederland, federaties en specialistenverenigingen en wordt ondersteund door twee externe procesbegeleiders/ organisatieadviseurs. De O.O.G. is in 2019 ingesteld.

Het doel van O.O.G.


"Breng een proces op gang met als doel de sportvisserij in Nederland -nog- slagvaardiger, daadkrachtiger, eenduidiger en toekomstbestendiger te maken, zodat zo optimaal mogelijk de belangen en de behoeften van de sportvisser in Nederland wordt gediend."

In een maatschappij die razendsnel verandert willen we ook in de toekomst de belangen voor ongeveer een miljoen sportvissers optimaal behartigen. Sportvissen doen we hoofdzakelijk in openbaar water en alleen al daarom zullen we moeten zorgen dat we de maatschappelijke aansluiting houden.

Rapport Hiemstra & De Vries


Tijdens een extra ALV van Sportvisserij Nederland in december 2017 hebben de leden de ambitie uitgesproken om samen aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de hengelsportorganisatie. Hiervoor is een brede werkgroep ingesteld met bestuurders en medewerkers van federaties.

Deze werkgroep adviseerde om een extern bureau in te huren om samen met Sportvisserij Nederland en de federaties een analyse te maken van de huidige situatie en een toekomstvisie te ontwikkelen. In samenspraak met Bureau Hiemstra & De Vries heeft een traject er toe geleid dat in 2018 een rapport is opgeleverd.


Doorontwikkeling


Meer concreet gaat het erom dat mede op basis van de uitkomsten van het rapport Hiemstra en De Vries (pdf, 2018) er wordt gewerkt aan doorontwikkeling van de organisatie. Dus:

  • dat sprake is van een gedeelde visie, die gedragen wordt door de organisatie als één geheel
  • waarbij wat centraal/ decentraal geregeld wordt, volgt uit de opgave voor de nieuwe organisatie
  • waar helderheid bestaat in de besluitvorming, en de rol- en taakverdeling duidelijk is
  • er een cultuur bestaat van vertrouwen en openheid, dus een open aanspreekcultuur
  • waar sprake is van eenheid in verscheidenheid, en we elkaar vinden in de gezamenlijke missie

Uitgangspunten

Deze opdracht kent een aantal uitgangspunten.

De sportvisser staat centraal, dus de behoeften van de sportvisser vormen het uitgangspunt. Er moet bijvoorbeeld voldoende water zijn waar in gevist kan en mag worden. Er moet een aantrekkelijke en gezonde visstand zijn en het water moet toegankelijk zijn. Daarnaast moet het sportvissen op voldoende maatschappelijk draagvlak rekenen, nu en in de toekomst.

Dat vraagt om een slagvaardige, daadkrachtige en flexibele organisatie. Ook is het van belang dat Sportvisserij Nederland, federaties en hengelsportverenigingen zich meer naar buiten presenteren, vooral ook om aansluiting te houden met relevante partijen en organisaties in de maatschappij om ons heen. Enkele belangrijke elementen zijn daarin: sportvissen is gezond, zorgt ervoor dat jeugd weer naar buiten gaat en leert over de onderwaternatuur, gaat eenzaamheid tegen en brengt ouderen en mindervaliden uit een sociaal isolement.

Niemand kan in de toekomst kijken. Wat wel vast staat is dat de ontwikkelingen snel gaan. Belangrijk is dus dat er een flexibele organisatie ontstaat. Als uitgangspunt geldt ook dat de werkgelegenheid binnen de georganiseerde sportvisserij niet ter discussie staat.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide