Vis & water

Verburg start aanmeldingsprocedure natuurgebieden Noordzee

7217
26 nov 2008

Bron: minlnv.nl. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is vandaag gestart met de officiële procedure voor de aanmelding van vier beschermde natuurgebieden in de Noordzee.

De minister gaat ruim 741.000 hectare aan kwetsbare natuur in de Noordzee beschermen op grond van de Europese Habitatrichtlijn.

De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister Verburg ingestemd met de start van de procedure voor de aanmelding van de vier Habitatrichtlijngebieden in de Noordzee bij de Europese Commissie. Het gaat om de Noordzeekustzone ten noorden van Bergen, de Vlakte van Raan in de monding van de Westerschelde, de Doggersbank en de Klaverbank.

Vanaf vandaag liggen de documenten ter inzage waarin de begrenzing van de natuurgebieden is aangegeven en waarin staat welke kwetsbare natuur op grond van de Europese Habitatrichtlijn bescherming verdient. In het bijzonder gaat het om permanent overstroomde zandbanken en grindriffen, de bruinvis, de gewone en grijze zeehond en enkele vissoorten. Inspraak is mogelijk tot en met 12 december.

Na verwerking van de inspraakreacties zal de minister de Habitatrichtlijngebieden voor 1 januari 2009 bij de Europese Commissie aanmelden. Na plaatsing op de communautaire lijst kunnen ze in 2010 definitief worden aangewezen. In dat jaar zal de minister ook het Friese Front en de kustzone tussen Bergen en Petten aanwijzen als Vogelrichtlijngebied.

Minister Verburg is tevreden dat zij een volgende stap heeft gezet naar de definitieve aanwijzing van de beschermde natuurgebieden in de Noordzee. Nederland voldoet hiermee aan de Europese verplichtingen om te komen tot een samenhangend Europees ecologisch netwerk op zee, zowel in de 12-mijlszone vanaf de Nederlandse kust als in het Nederlandse deel van de Noordzee buiten de territoriale wateren.

Om ook kwetsbare natuur buiten de territoriale wateren te beschermen is aanpassing nodig van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor deze wijziging voor advies naar de Raad van State te sturen.

Volgens minister Verburg levert Nederland met de geselecteerde beschermde gebieden op zee een grote bijdrage aan het Europees ecologisch netwerk van natuurgebieden: "Ik ga voor een veerkrachtig ecosysteem in de Noordzee." De aanwijzing van Natura 2000-gebieden op de Noordzee is daarvoor een van de te nemen maatregelen. "Maar het is ook belangrijk dat we de gehele Noordzee duurzamer gaan gebruiken, waarbij de verschillende gebruikers zoals de visserij, scheepvaart en recreatie een rol spelen."

De mate waarin de gebieden beschermd worden zal worden bepaald door de instandhoudingsdoelstellingen. Deze doelstellingen worden vastgesteld bij de aanwijzing van de gebieden in 2010. In beheerplannen wordt vervolgens in kaart gebracht welke maatregelen er genomen moeten worden om de kwetsbare natuur in de gebieden afdoende te beschermen.

Minister Verburg heeft eerder aan de Tweede Kamer laten weten dat zij de komende jaren zal bekijken of er buiten de nu geselecteerde gebieden nog meer gebieden in de Noordzee op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie bescherming verdienen. Onderzoek daarnaar start volgend jaar.

Bron: minlnv.nl

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide