Vis & water

KRW-plannen van Europese lidstaten ver onder de maat

6342
11 jun 2009

Bron: waterforum.net. Het regent onvoldoendes voor de voorlopige stroomgebiedsbeheersplannen voor de Kaderrichtlijn Water. Het European Environmental Bureau (EEB) heeft 23 concept-plannen van de EU-lidstaten geanalyseerd en concludeert dat die grotendeels onder de maat zijn, met name voor wat betreft maatregelen voor waterbeheer, waterbesparing en waterkwaliteit.

Het EEB constateert samen met het Wereld Natuur Fonds (WNF) dat met deze plannen de KRW-doelen niet gehaald worden. Ook Nederland haalt voor de Maas en Rijn onvoldoendes op het gebied van beheersmaatregelen en waterbesparing, maar doet het over het geheel iets beter dan de andere Europese landen. Op het punt van 'ruimte voor de rivieren' krijgt Nederland het predikaat goed.

Beslissingen worden vooruit geschoven

De opstellers van het rapport, het EEB en het WNF, erkennen wel dat de kaderrichtlijn in de meeste stroomgebieden een begin van verandering in gang heeft gezet. Maar, zo constateren de onderzoekers, de lidstaten schuiven in hun voorlopige stroomgebeidsbeheersplannen (SGBP's) grote, noodzakelijke beslissingen voor zich uit, nemen te weinig maatregelen en stellen onvoldoende geld beschikbaar om een 'goede status' of 'goede ecologische status' voor hun waterlichamen te bewerkstelligen. Daardoor dreigen grote delen van Europa ernstig achterop te raken in de uitvoering van de KRW.

66 keer onvoldoende of slecht, 6 keer goed

Het rapport heeft de SGBP's op vijf punten beoordeeld: transparant en openbaar waterbeheer, verantwoord watergebruik en minder waterverspilling, ruimte voor rivieren, gezond en veilig water, en toekomstige aanpassingen op klimaatverandering. Meer dan de helft (66) van de in totaal 115 scores komt uit op onvoldoende of slecht. Slechts 6 keer haalt een land de kwalificatie goed op een van de punten. Over het geheel scoren de SGBP’s tezamen slecht op de criteria waterbeheer, watergebruik en klimaatadaptatie. Voor ruimte voor de rivier en waterkwaliteit komt het gemiddelde oordeel op matig uit.

Complimenten voor ruimte voor rivier

Nederland zit duidelijk wel in de kopgroep van Europa. Het presteert in de SGBP's voor de Rijn en Maas goed op het criterium ‘ruimte voor rivieren’ en krijgt daarvoor een compliment van de onderzoekers. "Sommige landen als Nederland die in het verleden veel van hun 'natuurlijke' rivieren en wateren hebben verloren, ondernemen nu initiatieven om rivieren mee ruimte te geven voor overstroming en daarmee hun capaciteit om de gevolgen van toekomstige klimaatveranderingen op te vangen. Nederland heeft ook financiering kunnen veiligstellen voor rivierherstel, al zijn die bedragen nog niet voldoende." Dat in tegenstelling tot landen als Tsjechië en Portugal die rivieren nog 'in betonnen dwangbuizen' dwingen voor de scheepvaart, hoogwaterbeschermingen en waterkrachtcentrales.

Onvoldoende voor transparantie waterbeheer

Op het gebied van klimaatadaptatie krijgt Nederland het oordeel 'matig' voor zowel Rijn als Maas. Hetzelfde predikaat geldt voor de voorgenomen inspanningen voor gezond, veilig water in beide stroomgebieden. Nederland haalt daarnaast een onvoldoende op het gebied van transparante waterbeheersmaatregelen. Bij dit punt schieten bijvoorbeeld de mogelijkheden voor invloed en inspraak van belangengroepen tekort en hebben vooral technische werkgroepen de overhand in de voorbereiding van maatregelen. Maar het ontbreekt bijvoorbeeld ook aan transparante eisen of goed gemotiveerde redenen om die eisen te verlagen.

Waterschaarste ondergeschoven kind in SGBP's

Daarnaast doet Nederland te weinig om het waterverbruik (bijvoorbeeld voor irrigatie, of drinkwater) terug te dringen. Zo voldoet Nederland niet genoeg aan de eisen om grondwateronttrekkingen te registreren en aan banden te leggen, aldus het rapport. In Nederland is het probleem van waterschaarste echter minder nijpend dan in landen als Italië of Griekenland. Deze landen schieten echter schromelijk tekort in hun aanpak van waterschaarste, zo stellen WNF en EEB. Eigenlijk schieten alle SGBP’s op dit punt tekort, een positieve uitzondering is Frankrijk in het Bretagne-Loire-gebied.

Afstappen van minimalistische benadering KRW

Over de gehele linie scoren vooral Tsjechië en Spanje slecht, Oostenrijk geeft op alle punten te weinig informatie om een goede beoordeling te doen. Volgens de onderzoekers zullen alle lidstaten moeten afstappen van hun 'minimalistische benadering' van de KRW. Zij stellen dat de wateropgave de sleutel zal zijn voor vraagstukken als voedselvoorziening, gezondheid, energie en klimaatverandering. De lidstaten hebben nog tot het eind van het jaar om hun plannen aan te passen voordat zij definitief naar Brussel moeten worden gestuurd.

Bron: waterforum.net

-> Meer over de KRW-richtlijnen

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide