Vis & water

VBC-Contactdag - verslag (foto's)

10819
14 apr 2010

"Het visplan vormt een cruciaal onderdeel van een duurzaam visstandbeheer, het is de kurk waar het visserijbeleid op de binnenwateren op drijft!" Deze boodschap gaf de demissionair minister Verburg van LNV de 110 aanwezigen mee tijdens de VBC-contactdag.

Deze dag werd afgelopen zaterdag gehouden in de Jaarbeurs Utrecht en was georganiseerd door Sportvisserij Nederland en de Combinatie van Beroepsvissers.

De VBC-contactdag is een van de activiteiten van het door LNV gesubsidieerde project “versterking VBC’s en opstellen visplannen”. Direct al bij de opening van de dag werd duidelijk dat het werken in visstandbeheercommissies en met visplannen niet overal even gemakkelijk verloopt.

De antwoorden die dagvoorzitter René Schepers kreeg op zijn vraag naar de ervaringen van de aanwezigen met VBC’s en visplannen, lieten zien dat er soms nog veel gepraat moet worden, niet alleen tussen sport en beroep, maar ook met de waterbeheerders. Zo werd het streven van de waterbeheerders naar (heel) helder water en het streven naar een goede vangst, door sommigen gezien als een belangrijk aandachtspunt binnen de VBC’s.

Rentmeesterschap

Na dit opwarmertje hield demissionair minister Verburg haar toespraak, waarbij zij de aanwezigen op het hart drukte om de samenwerking in VBC’s voort te zetten en te intensiveren. Ondanks de soms aanwezige meningsverschillen is het uiteindelijke doel toch om te komen tot op duurzaamheid gebaseerde visplannen die voor alle partijen acceptabel zijn. Duurzaam beheer vraagt om rentmeesterschap en bij dat rentmeesterschap is het goed om voor ogen te houden dat ook onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst van de vis kunnen genieten, aldus Verburg. Verder gaf de minister aan dat ze wetgeving voorbereid die het opstellen en uitvoeren van visplannen verplicht stelt.

Nieuwe website

Na haar toespraak verrichtte minister Verburg de officiële opening van de nieuwe website “visstandbeheercommissie.nl”. Deze website bevat een schat aan informatie over onderwerpen die te maken hebben met het functioneren van VBC’s en het opstellen van visplannen. Ook is een deel van de website bestemd voor de afzonderlijke VBC’s. Zij kunnen hier informatie over de eigen VBC en het visplan op kwijt.

Visplan als groeidocument

Als slot van het ochtendprogramma waren er eerst twee presentaties waarin werd uitgelegd wat het project ‘Ondersteuning VBC’s’ voor de VBC’s betekent, wat de stand van zaken met VBC’s en visplannen is en werd een blik op de toekomst geworpen. Duidelijk werd dat een visplan een groeidocument is, dat in de loop van de tijd steeds meer vorm krijgt door periodieke bijstelling. Het plan wordt bij iedere evaluatie bijgesteld, zodat de ervaringen die in de praktijk worden opgedaan ingebracht worden in een aangepaste versie van het plan. Het visplan biedt de visrechthebbenden een goede mogelijkheid de visserij zo optimaal mogelijk in te richten en is daarmee een belangrijk instrument voor een goede belangenbehartiging.

Daarna was het woord aan de zaal waarbij vragen gesteld konden worden aan een forum waarin Rijkswaterstaat, de waterschappen, sport- en beroepsvisserij en de VBC’s zelf vertegenwoordigd waren. Tijdens de forumdiscussie bleek dat het ondanks meningsverschillen goed mogelijk is om als partijen elkaar te vinden over concrete visplan-afspraken, bijvoorbeeld over bijvangsten, het uitzetten van vis en de bereikbaarheid van het viswater. Ook de rol van de waterbeheerder kwam aan de orde. Waterschap en Rijkswaterstaat gaven beiden aan een actieve rol bij de VBC’s te willen spelen. Rijkswaterstaat verwees hiervoor ook naar het Beheerplan voor de Rijkswateren, waarin de rol van Rijkswaterstaat staat omschreven.

Workshops

Na de lunch waren er verschillende workshops over het werken in en met VBC’s en visplannen. Ook hier werd duidelijk dat het VBC-werk geen eenvoudige opgave is, maar dat er vaak bereidheid is om samen te werken en elkaar als sport- en beroepsvisserij te vinden in de samenwerking rond het visplan en afspraken over een duurzame visserij.

Criteria visplannen

De dag werd besloten met een discussie waarbij de aanwezigen samen met Albert Vermuë (LNV), Doede Visser (voorzitter Combinatie van Beroepsvissers) en Joop Bongers (directeur Sportvisserij Nederland) hun ideeën over de toekomst van VBC’s en visplannen gaven. Vermuë wees hierbij nog eens op het belang van VBC’s en visplannen, waarmee de direct betrokkenen voor een groot deel zelf aan het roer staan om een duurzame visserij te realiseren.

Juist de kennis over en de betrokkenheid bij het eigen beheergebied geeft visrechthebbenden de kans om het beheer optimaal vorm te geven, wat beter is dan dat het door de overheid wordt opgelegd. Op de vraag hoe het visplan getoetst gaat worden werd aangegeven dat er op landelijk niveau nog gewerkt wordt aan toetsingscriteria. Meerdere aanwezigen lieten weten grote behoefte te hebben aan kennis en aan het delen van kennis en ervaringen. Een aanwezige vroeg expliciet - en met bijval - om een vervolg op de VBC-contactdag, waarop Sportvisserij Nederland en de Combinatie van Beroepsvissers de toezegging deden binnen twee jaar weer een dag te organiseren.

De volledige toespraak van de minister kunt u hier vinden. Het complete verslag van de dag, inclusief de workshop verslagen en presentaties kunt u binnenkort op deze website vinden.

Bron: visstandbeheercommissie.nl

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.