Vis & water

Visserijsector staat er niet alleen voor

4754
09 okt 2007

DEN HAAG - Het kabinet trekt in totaal 45 miljoen euro extra uit voor de visserij in totaliteit. Dat komt dus bovenop de honderd miljoen euro die voor de periode 2007-2013 is begroot (nationaal en Europees geld uit het EVF samen).

Het geld wordt gebruikt om de sector 'via vernieuwing en verduurzaming perspectief te bieden', en daarnaast is er ruimte voor sanering inclusief sociale regeling.

Dat staat in de uitgebreide Beleidsbrief Visserij die LNV-minister Gerda Verburg afgelopen weekend naar de Tweede Kamer stuurde. Daaruit blijkt dat er conform het beleidsprogramma van de regering al 25 miljoen euro extra was gereserveerd.

Daar bovenop komt nog eens 20 miljoen euro die afgelopen maand tijdens de algemene politieke beschouwingen is toegezegd aan ChristenUnie en CDA. De minister onderschrijft de zorgelijke situatie, maar wil laten weten dat de sector er niet alleen voorstaat bij alle veranderingen.

Navraag bij LNV leert dat het niet zo is dat er 45 miljoen euro komt voor sanering. Om vaart te maken is in Brussel al een saneringsregeling ter grootte van 30 miljoen euro ingediend. Een nieuwe saneringsronde is een nadrukkelijke wens van de sector, en ook de minister onderschrijft de urgentie voor een ´onvermijdelijke´ en ´snelle capaciteitsaanpassing´ om zo de blijvers meer ruimte te bieden.

Als het meezit kan de sanering nog dit jaar opengesteld worden. Afhankelijk van de belangstelling zal nader bepaald worden of een tweede ronde wenselijk is, maar minister Verburg zet het geld liever in voor innovatie. Over de exacte besteding wordt komend voorjaar besloten.

Ambities
In de beleidsbrief zet Verburg haar ambities op een rijtje voor de termijn van het Europees Visserij Fonds. Dat is tot 2013. Zij wil dan dat er zeker zeventig proefprojecten zijn gerealiseerd om te experimenteren met nieuwe technieken, samenwerking in de keten en samenwerking tussen vissers.

De kennis die daarbij wordt opgedaan moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedereen in de sector. Hier wordt een innovatietender voor geopend.

Als voorbeeld voor innovatieprojecten moet gedacht worden aan de projecten zoals ´hydraudynamische boomkorren´ en ´outriggen´, die vorig jaar opgestart zijn, en op de dit voorjaar door het VIP geselecteerde vijf samenwerkingsprojecten. Met de nieuwe projecten is een bedrag van 500.000 euro gemoeid.

Vier daarvan zijn nu goedgekeurd. Het betreft: ketenverkorting en kwaliteitsverbetering Noorse kreeftjes, duurzame garnalenvisserij met minder bijvangst, een ketenproject van vissers met een groothandel en supermarkten en een project van afslagen die samen zoeken naar verbetering in de afzet en vermarkting van vis.

Verburg verwacht dat de platvisvloot over zes jaar met circa 25 schepen zal zijn gereduceerd. En van de overgebleven boomkorvloot heeft dan zeker de helft geïnvesteerd in grotere selectiviteit (minder discards), minder bodemberoering en een lager energiegebruik. Het wordt niet genoemd in het rijtje, maar gedacht kan worden aan de pulskor.

De minister mikt er ook op dat de afhankelijkheid van de visserijsector in visserijgemeenschappen is verminderd, maar de aandacht voor de culturele aspecten van visserij is toegenomen. En de minister wil dat nieuwe technologie in de aquacultuur de sector in staat stelt een verdere duurzame groei door te maken.

Convenant
Van levensbelang voor de sector acht de minister maatschappelijk acceptatie. Zij constateert dat er imiddels initiatieven zijn genomen tot samenwerking met de zogeheten maatschappelijke organisaties, maar een gedragen convenant zwart op wit ontbreekt nog. Vandaar de oproep van de minister aan beide partijen om een dergelijke overeenkomst te sluiten. Dat is op termijn wellicht ook voor de afzet van belang.

De acties onder leiding van het Productschap Vis om te komen tot gedragscodes voor kottervissers en initiatieven voor MSC-certificering in de garnalen- en platvisvisserij worden toegejuicht. Verburg voegt daar aan toe dat het meerjarenplan Verantwoorde Vis van het Productschap Vis aan kracht zal winnen wanneer meerdere partijen hierbij worden betrokken.

Bron : Vis

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide