Bestuur

-> Naar het laatste Bestuursnieuws

Elke hengelsportvereniging heeft een bestuur. Als bestuur word je meestal uit de leden gekozen en vertegenwoordig je de vereniging. Je bent als bestuur belast met de dagelijkse gang van zaken. Het (dagelijks) bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Als bestuurslid vervul je een voorbeeldfunctie bij het uitdragen van waarden en normen binnen de vereniging.

De vereniging besturen gebeurt op vrijwillige basis; vrijwillig maar niet vrijblijvend! Bestuurders hebben te maken met wet- en regelgeving, die zij behoren te kennen. De wet omschrijft niet het exacte takenpakket van elke bestuurder. De vereniging kan dat naar eigen inzicht indelen en eventueel vastleggen in de statuten. Het bestuur legt minstens één keer per jaar verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering over het gevoerde beleid en de financiële stukken.

Een belangrijke taak van het dagelijks bestuur is het voeren van de ledenadministratie. Bijna alle hengelsportverenigingen gebruiken hiervoor het pakket HSV Ledenadministratie. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor de (verlenging van de) huur van visrechten.

Naast het (dagelijks) bestuur kan het bestuur meer leden hebben. Deze bestuursleden vertegenwoordigen meestal een bepaalde commissie binnen de vereniging, bijvoorbeeld de commissie jeugd, visstandbeheer, controle, promotie of wedstrijdzaken.

Downloads uit het Handboek Beter besturen

3. Het bestuur (PDF)

3.1. Functieprofielen bestuursleden (PDF)

3.2. Als een bestuurslid niet (meer) functioneert (PDF)

4. De Algemene Ledenvergadering (PDF)

4.1. Stappenplan Algemene Ledenvergadering (PDF)

4.2. Het jaarverslag (PDF)

4.3. De jaarrekening (PDF)

4.4. De kascommissie (PDF)


Divide