Resultaten waterkracht

5490
15 dec 2017

Waterkracht is al langere tijd een hot issue binnen het water- en visstandbeheer. Recentelijk hebben zich in dit dossier enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die in dit artikel kort zullen worden toegelicht.

Allereerst heeft Raad van State uitspraak gedaan in de zaak rondom de bouw van een waterkrachtcentrale in de Maas bij Borgharen. Nadat Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Limburg, VBC Roerdal en de Vereniging Visstandverbetering Maas bij de rechtbank Utrecht de watervergunning voor deze centrale hadden weten te laten vernietigen, heeft de Raad van State de minister van Infrastructuur en Milieu en de initiatiefnemer van de centrale in het gelijk gesteld in het door hen aangespannen hoger beroep. Waar de rechtbank het niet aannemelijk achtte dat de te bouwen waterkrachtcentrale aan de strenge vissterftenormen zou kunnen voldoen, oordeelt de hoogste rechter dat dit ten onrechte is geweest. Dit omdat de rechtbank Utrecht is uitgegaan van een onrealistisch worst case scenario.

Negatief, toch winst

Sportvisserij Nederland respecteert de uitspraak van de Raad van State en zal in overleg treden met de waterbeheerder om vissterfte bij deze centrale zoveel mogelijk te voorkomen. Ondanks de tegenvallende uitspraak heeft deze procedure toch de nodige winst opgeleverd. De nu vergunde centrale is qua vermogen vijf keer kleiner dan het initiële ontwerp in 2012. Om deze reden zal de vissterfte aanzienlijk lager zijn dan toentertijd was voorzien. Overigens hebben de initiatiefnemers van de waterkrachtcentrale ook nog een vergunning nodig vanwege de Wet Natuurbescherming. Dit omdat de centrale pal stroomopwaarts van een Natura 2000-gebied is gepland.

Linne, Lith en Maurik

De drie grote, bestaande Nederlandse centrales in Maas en Rijn veroorzaken al jaren hoge sterfte onder – vooral stroomafwaarts – migrerende vissen. Met name de aal is hier de dupe van. Zo blijkt uit verschillende onderzoeken dat tot 40% van de schieraal per centrale sterft als gevolg van het passeren van de turbines. Na aanhoudende politieke en juridische druk (o.a. de zaak Borgharen) van Sportvisserij Nederland, komt Rijkswaterstaat in actie. Zo is er een handhavingstraject gestart, zijn er ontwerpvergunningen met nieuwe technieken opgesteld en is er een monitoringsverplichting ingesteld om de vissterfte terug te dringen. Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg waren en blijven nauw betrokken bij deze trajecten.


Waterkrachtcentrales veroorzaken hoge sterfte onder migrerende vissen, zoals de aal.

Afsluitdijk

Sportvisserij Nederland heeft samen met het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten een bezwaarschrift ingediend tegen een tijdelijke watervergunning voor het deels bouwen van een grote waterkrachtcentrale in de Afsluitdijk. Deze centrale zou moeten worden gerealiseerd in de spuisluizen, pal naast de nieuwe vismigratierivier. Sportvisserij Nederland, het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten zijn van mening dat een waterkrachtcentrale op deze plaats onwenselijk is; zeker nu er nog geen onderzoek is gedaan naar de effecten van deze centrale op tussen de Waddenzee en het IJsselmeer migrerende vis.

Regionaal

Ook regionale waterkrachtsinitiatieven – onder meer in de Oude IJssel, IJssel en Overijsselse Vecht – hebben de aandacht van Sportvisserij Nederland. Wij staan niet negatief tegenover groene stroom, maar waterkracht is alleen wenselijk indien dit geen nadelige effecten heeft op visbestanden. Dit standpunt is vastgesteld door het landelijk overleg waterkracht, dat wordt gevormd door onder meer het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, World Fish Migration Foundation en ARK Natuurontwikkeling. De landelijke aandacht voor vissterfte door waterkracht lijkt te leiden tot meer bewustwording op dit gebied. Zo heeft het waterschap Vechtstromen aangegeven dat de oude centrale bij De Haandrik in de Overijsselse Vecht pas weer zal worden opgestart als dit niet tot vissterfte leidt.

Gerelateerde berichten
01 mei 2017 Vergunning WKC Borgharen vernietigd 4423 De rechtbank Midden-Nederland heeft de door de minister van Infrastructuur en Milieu verleende vergunning voor de bouw van een waterkrachtcentrale in de Maas bij Borgharen vernietigd. Dit aangezien deze in strijd is met de beleidsregel van hetzelfde ministerie die stelt dat de vissterfte onder de norm van 0,1% moet blijven. 22 nov 2016 Succes in strijd waterkrachtcentrales 5001 Het besluit over de bouw van een nieuwe waterkrachtcentrale in de stuw bij Borgharen is tot nader order uitgesteld na bezwaren vanuit de hengelsport. De rechter besloot begin september dat eerst verder onderzoek moet worden gedaan naar de vissterfte voordat hij zich uitspreekt over deze kwestie. 02 sep 2016 Juridische strijd WKC Borgharen gaat verder 4914 Op 1 september vond in Utrecht bij de meervoudige kamer van Rechtbank Midden-Nederland de behandeling van het beroepschrift van Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Limburg, Visstandverbetering Maas en VBC Roerdal plaats in de zaak om de bouw van een waterkrachtcentrale in de Maas bij Borgharen. Daarbij werden ook de beroepsschriften van vijf andere betrokken partijen behandeld. 18 sep 2015 Waterkrachtcentrales blijven gevaar voor vissen. 11948 Waterkracht is groene energie met een rouwrand. Binnenkort beslissen de provincie Limburg en het Rijk over een nieuwe vergunningaanvraag voor een waterkrachtcentrale in de Maas bij Borgharen. Een eerdere ontheffing van de Natuurbeschermingswet werd door Sportvisserij Nederland tot bij de Raad van State –met succes– aangevochten. Ook nu slijpt Sportvisserij Nederland de messen. 07 jan 2015 Strenge eisen waterkrachtcentrales 6690 Rijkswaterstaat (RWS) heeft een nieuwe Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren gepubliceerd in december 2014. Daarmee is deze Beleidsregel direct van kracht geworden. 09 feb 2012 Raad van State: 'Geen waterkrachtcentrale Borgharen' (Video) 12095 De rechtbank van Maastricht heeft vorig jaar terecht de vergunning voor de bouw van een waterkrachtcentrale in de Maas bij Borgharen vernietigd.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.