Toestemming om te vissen

Om in het Nederlandse binnenwater te mogen vissen moet je volgens artikel 21 van de Visserijwet 1963:

 • zelf visrechthebbende zijn (eigenaar van heerlijk visrecht, eigenaar van de grond onder het water of huurder van het visrecht) of;
 • schriftelijk toestemming hebben van de visrechthebbende om te mogen vissen.

Omdat de meeste mensen zelf geen visrechthebbende zijn, zijn de meeste sportvissers aangewezen op de schriftelijke toestemming van de visrechthebbende. Die visrechthebbende is vaak een hengelsportvereniging die het visrecht huurt van de eigenaar van de grond onder het water (particulier, gemeente, overheid etc.) of van een beroepsvisser.

De toestemming om ergens te mogen vissen, moet volgens artikel 21 van de Visserijwet 1963 schriftelijk worden gegeven. Aan een mondelinge toestemming van de visrechthebbende of verklaring op de website van bijvoorbeeld een visrechthebbende gemeente heeft een visser dus niets; zonder schriftelijke toestemming die voldoet aan de eisen die hierna zijn genoemd, is de visser strafbaar.

Vanaf 1 januari 2015 hoeven de gegevens die op een toestemming voor het vissen met hengel(s) of peur moeten staan, niet meer op papier te staan, maar mogen ook digitaal zijn weergegeven. Hierbij geldt de voorwaarde dat de betreffende gegevens door de visrechthebbende digitaal beschikbaar zijn gesteld en deze gegevens op eerste vordering van een opsporingsambtenaar kunnen worden getoond. Dit is bepaald in een nieuw vijfde lid van artikel 23 Visserijwet 1963. Vanaf 1 januari 2015 is daardoor de VISplanner – in combinatie met de (plastic) VISpas – ook wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan te mogen vissen.

De papieren Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren (+ aanvullingslijsten) in combinatie met de VISpas is ook nog altijd geldig om aan te kunnen tonen dat je ergens mag vissen. 

N.B. een sportvisser heeft sinds 2007 naast de toestemming van de visrechthebbende geen akte meer nodig; zie hieronder.

Wettelijke vereisten toestemming om te vissen

Artikel 23 van de Visserijwet 1963 geeft aan waaraan een schriftelijke toestemming om te mogen vissen moet voldoen. In dit artikel staat dat in de toestemming in duidelijk leesbaar en niet uit te wissen schrift minimaal het volgende moet staan:

 • de naam, de voorletters en de woonplaats van de visrechthebbende en van de visser;
 • de naam, de voorletters en de woonplaats en de geboortedatum van de van de visser;
 • een omschrijving van het water;
 • een omschrijving van de visserij waarvoor de toestemming geldt (de voorwaarden);
 • de dagtekening (datum van uitgifte), de geldigheidsduur en de kosten van de toestemming.

Als deze gegevens op papier staan is dus sprake van een rechtsgeldige schriftelijke toestemming waarmee mag worden gevist in die wateren waarvoor die toestemming geldt.

Artikel 23, lid 5 van de Visserijwet 1963 bepaalt dat de gegevens die op een toestemming voor het vissen met hengel(s) of peur moeten staan, niet meer op papier hoeven te staan, maar ook digitaal mogen zijn, op voorwaarde dat de betreffende gegevens door de visrechthebbende digitaal beschikbaar zijn gesteld en op eerste vordering van een opsporingsambtenaar kunnen worden getoond. Hierdoor is vanaf 1 januari 2015 de VISplanner – in combinatie met de (plastic) VISpas – ook wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan te mogen vissen.

Toestemmingen voor het vissen met één of meer hengels of voor het vissen met een peur hoeven niet te worden goedgekeurd door de Kamer voor de Binnenvisserij. Toestemmingen voor het vissen met alle andere vistuigen (de beroepsvistuigen) moeten wel vooraf worden goedgekeurd door de Kamer voor de Binnenvisserij. Dit is geregeld in artikel 22, lid 6 van de Visserijwet 1963.

Toonplicht toestemming

Een visser is verplicht om zijn toestemming op eerste vordering van een opsporingsambtenaar ter inzage af te geven. Als de visser dit niet kan is hij in overtreding en hiervoor kan een boete worden gegeven. De visser die wel een toestemming heeft maar deze niet bij zicht heeft, krijgt soms de gelegenheid van de opsporingsambtenaar om zijn toestemming alsnog te laten zien. Dit is echter geen recht. De opsporingsambtenaar bepaalt dus of je die kans wel of niet krijgt.

Een visser die vist met de VISpas of de Kleine VISpas is ook op grond van de algemene voorwaarden die voor deze documenten gelden, verplicht op eerste verzoek de (Kleine) VISpas en de bijbehorende lijst(en) van viswateren ter inzage af te geven.

Sportvisakte en openbaar vaarwater (oude situatie)

Tot 1 januari 2007 bestond er een sportvisakte. Met de sportvisakte mocht je in de openbare (vaar)wateren zoals de grote rivieren, zonder toestemming (vergunning) van de visrechthebbende vissen met één hengel met een beperkt aantal door de Minister aangewezen aassoorten. Visrechthebbenden op de openbare (vaar)wateren moesten het vissen met één hengel en aangewezen aassoorten door houders van de sportvisakte dus gedogen. Dit werd de "vrije hengel" genoemd. Naast de openbare (vaar)wateren kon ook op verzoek van een visrechthebbende water door de Minister worden aangewezen als water waar de sportvisakte voldoende was om te vissen met één hengel en aangewezen aassoorten. Veel gemeenten maakten van die mogelijkheid gebruik omdat zij op deze manier verder niets hoefden te regelen om het vissen mogelijk te maken.

De sportvisakte is per 1 januari 2007 afgeschaft zodat iemand die wil vissen en die niet zelf het visrecht heeft, vanaf die datum altijd de schriftelijke toestemming nodig heeft van de visrechthebbende, ook voor het vissen in de voormalige (op verzoek aangewezen) openbare wateren.

Geen toestemming nodig: jeugd tot 14 jaar onder begeleiding, water afgesloten erf

Er zijn enkele uitzonderingen op de eis dat een visser schriftelijke toestemming van de rechthebbende moet hebben. Voor sportvissers gaat het om de volgende uitzonderingen:

 1. jeugd jonger dan 14 jaar die vist met maximaal één hengel onder begeleiding van een volwassene die voorzien is van de juiste schriftelijke toestemming hoeft zelf geen toestemming te hebben;
 2. jeugd onder de 14 jaar die vist in het kader van een evenement (bijvoorbeeld een jeugdvisdag of jeugdwedstrijd) dat door de visrechthebbende is georganiseerd hoeft geen schriftelijke toestemming te hebben;
 3. voor het vissen in water dat binnen een afgesloten erf ligt en geen voor vis doorlaatbare verbinding heeft met ander water, is ook geen schriftelijke toestemming nodig.

Ad 1

De wet stelt geen maximum aan het aantal jeugdigen dat een volwassene mag begeleiden. Een volwassene mag dus meerdere jongeren onder de veertien jaar begeleiden en die jongeren hebben in dat geval geen van allen een schriftelijke toestemming nodig.

N.B. er moet sprake zijn van het daadwerkelijk begeleiden van één of meer jeugdigen bij het vissen door die jeugdige(n). Bij een zeer jong kind is hier geen sprake van. Als bijvoorbeeld iemand vist met drie hengels terwijl hij een kind van 1 jaar bij zich heeft is geen sprake van begeleiding van een jeugdige bij het vissen, maar vist de volwassene met drie hengels.

Wil een jongere onder de 14 jaar zonder begeleiding vissen of met twee hengels vissen (al dan niet onder begeleiding) dan geldt weer de hoofdregel; de jongere moet zelf een schriftelijke toestemming van de visrechthebbende hebben.

De jongere die onder begeleiding van een volwassene vist met één hengel, “vist mee” op de toestemming van zijn begeleider. De voorwaarden die voor de begeleider gelden, gelden daarom ook voor de jeugdige. Heeft de begeleider bijvoorbeeld een Kleine VISpas dan mag de begeleider alleen met de (in de Kleine Lijst van Viswateren) zogenoemde “aangewezen aassoorten” vissen en dus niet met kunstaas of een stukje vis of een dood visje. De jeugdige die onder begeleiding van deze volwassene vist mag daarom ook alleen met de aangewezen aassoorten vissen.


Heeft de volwassen begeleider van de jeugdige een VISpas dan mag de begeleider met alle wettelijk toegestane aassoorten vissen en mag de jeugdige dit dus ook, maar dus altijd maar met één hengel.

Let op: heeft de begeleider een VISpas dan mag de begeleider met twee hengels vissen. De jeugdige mag echter altijd maar met één hengel “meevissen” op de toestemming van de begeleider. De wettelijke uitzondering voor de jeugdige onder begeleiding geldt immers alleen als de jeugdige met maar één hengel vist. In dit voorbeeld is dus in totaal sprake van maximaal drie hengels. Wil een jeugdige sportvisser met twee hengels vissen dan geldt de hoofdregel; de jongere moet een eigen schriftelijke toestemming hebben; zodoende de JeugdVISpas.

Ad 3

Viswater dat is omheind valt niet zonder meer aan te merken als water op een "afgesloten erf". In een uitspraak van de Hoge Raad van 28 juni 1985 (Rechtspraak van de week 1985, nr. 138) besliste onze hoogste rechter namelijk dat het bij een "afgesloten erf" gaat om een stuk grond met een woonbestemming.

VISpas

Schriftelijke toestemmingen om te mogen vissen zijn er in verschillende varianten.

De meest voorkomende toestemming om te vissen is de VISpas in combinatie met één of meer (papieren of digitale) lijsten van viswateren. De VISpas en de bijbehorende lijst(en) van viswateren vormen samen de toestemming om in de wateren die in de bijbehorende lijst(en) staan vermeld te vissen met maximaal twee hengels. Met de VISpas heeft iemand dus geen toestemming voor het vissen met een peur; hiervoor is een aparte toestemming nodig. 

De VISpas wordt uitgegeven door de (circa 900) hengelsportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke koepel voor hengelsportorganisaties; Sportvisserij Nederland. Deze aangesloten hengelsportverenigingen verstrekken jaarlijks aan hun volwassen leden de VISpas als bewijs van lidmaatschap van de vereniging. Op de VISpas staan de persoonsgegevens van de sportvisser en de vereniging waarvan hij lid is. Op de achterkant van de VISpas staat de (regionale) federatie waar deze vereniging onder valt.

Bij de VISpas ontvangen de leden van de ongeveer 900 aangesloten hengelsportverenigingen het boekje: Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren waarin het water staat omschreven waar de sportvisser mag vissen. In deze Lijst staat ruim 90% van al het Nederlandse binnenwater en bevat:

 • wateren die de circa 1.000 verenigingen die bij Sportvisserij Nederland zijn aangesloten met elkaar uitwisselen;
 • wateren die hengelsportfederaties in deze lijst hebben op laten nemen;
 • wateren die gemeentes of andere visrechthebbenden in deze lijst hebben op laten nemen.


De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren wordt eens in de drie jaren uitgegeven. De huidige editie is geldig van 2016 tot en met 2018.

In 2017 en 2018 ontvangt de sportvisser samen met zijn nieuwe Vispas voor dat kalenderjaar een “Aanvulling” op de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren ontvangen. In de Aanvulling staan de wateren die in het voorgaande jaar nieuw zijn ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren plus eventuele andere wijzigingen in deze Gezamenlijke Lijst. Tussentijds worden de aanvullingen op de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren ook al vast gepubliceerd op www.sportvisserijnederland.nl.

In de wateren in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren die zijn afgedrukt op een witte achtergrond mag worden gevist door alle houders van een VISpas, ofwel door alle leden van alle verenigingen die bij Sportvisserij Nederland zijn aangesloten. Dit betreft circa 85% van al het Nederlandse binnenwater.

Een hengelsportfederatie of -vereniging is niet verplicht om zijn water uit te wisselen met de leden van andere aangesloten verenigingen. Wordt het water niet volledig uitgewisseld dan kan het water in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren zijn afgedrukt op een blauwe achtergrond. Dit wil zeggen dat in dit water alleen mag worden gevist door sportvissers uit één of meer bepaalde federaties. In water dat is afgedrukt op een blauwe achtergrond met een blauw kader eromheen mag alleen worden gevist door sportvissers van de betreffende vereniging. Een hengelsportvereniging die zijn water alleen ter beschikking stelt aan de eigen leden kan er ook voor kiezen een eigen verenigingslijst of - vergunning uit te geven voor deze wateren en deze lijst/vergunning aan haar leden te verstrekken. Een vereniging kan het water waar zij visrecht heeft ook uitwisselen met één of meer verenigingen in de omgeving en met deze verenigingen een gezamenlijke toestemming (vergunning) uitgeven.

Klik hier (pdf) voor de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en de voorwaarden.

De VISpas vormt in combinatie met een papieren of digitale lijst van viswateren de schriftelijke toestemming die artikel 21 van de Visserijwet 1963 eist; de VISpas vermeldt de persoonsgegevens en de lijst met viswateren vermeldt de overige gegevens die artikel 23 van de Visserijwet 1963 eist. Zonder een lijst met wateren is het voor opsporingsambtenaren niet te zien of de VISpas geldig is voor het water waarin de sportvisser op dat moment vist en welke voorwaarden er gelden. De bezitter van de VISpas moet daarom altijd zowel de VISpas als de lijst van wateren bij zich hebben waarin het water staat waarin hij/zij op dat moment vist. Om de sportvisser hier op te wijzen is op de voorkant van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren vermeld: “Bij het vissen dient u, naast de VISpas, de Lijst van Viswateren bij u te hebben en bij controle beide kunnen tonen”. Ook op de achterkant van de VISpas is vermeld dat bij controle zowel de VISpas als de bijbehorende lijst van viswateren direct moet kunnen worden getoond.

Vanaf 1 januari 2015 is de VISplanner – in combinatie met de VISpas – ook wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan te mogen vissen.

Omdat de bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportverenigingen en -federaties met elkaar op circa 90% van al het Nederlandse binnenwater visrechten huren en een groot deel van deze wateren met elkaar uitwisselen, is de VISpas in combinatie met de betreffende lijst(en) van water, in bijna 90% van de gevallen de juiste schriftelijke toestemming.

Jeugdvergunning en de JeugdVISpas

Jeugd onder de 14 jaar die zonder begeleiding van een volwassene vist of onder begeleiding van een volwassene vist met meer dan één hengel, heeft zelf een schriftelijke toestemming van de visrechthebbende nodig.

Om het vissen door een jeugdige zonder begeleiding mogelijk te maken, geven veel verenigingen een speciale toestemming voor de jeugd uit. Deze toestemming wordt vaak jeugdvergunning genoemd. Een jeugdvergunning is meestal beperkt tot het vissen met één hengel in een beperkt aantal wateren met een beperkt aantal aassoorten. De voorwaarden waaronder gevist mag worden staan in de toestemming (vergunning) zelf vermeld. Met de jeugdvergunning kan de jeugdige sportvisser zonder begeleiding van een volwassene vissen omdat hij zelf beschikt over een schriftelijke toestemming.

Voor jeugd die zonder begeleiding wil vissen of met twee hengels wil vissen of met alle aassoorten willen vissen, geven de bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportverenigingen de JeugdVISpas uit. Bij de JeugdVISpas ontvangt de jeugdige visser ook de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en eventueel nog een verenigingslijst met viswateren. Met de JeugdVISpas heeft de jongere dezelfde rechten als een houder van een VISpas, alleen de prijs van de JeugdVISpas is lager.

Voorlopige VISpas (voorlopig bewijs van lidmaatschap)

Als iemand via een hengelsportwinkelier lid wordt van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportvereniging, dan ontvangt men eerst een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL) ook wel “tijdelijke VISpas” genoemd.

Bij het VBL ontvangt de sportvisser de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en eventueel nog een verenigingslijst van viswateren. Het VBL is één maand geldig. Als het onderste gedeelte van de VBL tijdig wordt ingestuurd naar Sportvisserij Nederland dan ontvangt betrokkene binnen een maand de (definitieve) VISpas.

Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren

De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren geeft aan de binnenkant van de omslag een overzicht van de zeven federatiegebieden. Daarachter staat het paginanummer waar het federatiehoofdstuk begint. Op pagina 2 en 3 staan de algemene voorwaarden die gelden voor het vissen in alle wateren in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Als algemene voorwaarden gelden onder andere dat met de VISpas met maximaal twee hengels mag worden gevist en dat elke gevangen paling direct moet worden teruggezet.

Op pagina 4 en 5 staan de zogenoemde aangewezen aassoorten vermeld en de voorwaarden voor het nachtvissen, het gebruik van een tentje en een derde hengel. Op pagina 6 en 7 staat een aantal (niet juridisch afdwingbare) gedragscodes. Op pagina 8 en 9 staan de belangrijkste wettelijke regels. Pag. 10, 11 en 12 geven informatie over de zeevisserij. Daarna volgen zeven hoofdstukken; één hoofdstuk voor elke federatie. Elk hoofdstuk begint met enkele bijzondere voorwaarden die gelden voor de wateren binnen die federatie. Daarna volgt de opsomming van de wateren binnen het federatiegebied. Tenzij bij een water anders is vermeld, berust het visrecht van een water bij de betreffende federatie.

Het water kan zijn afgedrukt op een witte of een blauwe achtergrond. Een witte achtergrond wil zeggen dat in dit water elke VISpas geldig is. Een blauwe achtergrond wil zeggen dat je in dit water een VISpas moet hebben van een vereniging die is aangesloten bij de betreffende federatie. Wateren waar de visser een VISpas moet hebben van één specifieke vereniging zijn ook afgedrukt op een blauwe achtergrond en hebben daarnaast ook een blauw kader.

Of iemand de juiste VISpas heeft is te zien aan de VISpas zelf; voorop de VISpas is de vereniging vermeld en achterop de VISpas staat de naam van de federatie waaronder die vereniging valt.

ZeeVISpas

Let op: per 1/1/2019 bestaat de ZeeVISpas niet meer. Lees hier meer.

Het Veerse Meer en het Grevelingenmeer zijn opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren die behoort bij de VISpas. Iedereen met een VISpas mag dus in deze twee meren vissen. Een VISpashouder mag ook op een aantal plaatsen zeepieren spitten.

Kleine VISpas

Voor sportvissers die geen lid willen worden van een hengelsportvereniging is er de Kleine VISpas. De Kleine VISpas vormt in combinatie met de bijbehorende Kleine Lijst van Viswateren de schriftelijke toestemming voor die wateren die in de Kleine Lijst van Viswateren zijn vermeld. De Kleine VISpas is verkrijgbaar bij de grotere postkantoren en Sportvisserij Nederland.


De wateren uit de Kleine Lijst van Viswateren zijn ook opgenomen in de digitale VISplanner en kunnen daarin eenvoudig worden geselecteerd waarna de wateren waar de kleine VISpas geldig is, op een Google Maps kaart worden weergegeven. De VISplanner is beschikbaar als App (Appstore, Google Play), mobiele site (m.visplanner.nl) en website (www.visplanner.nl). Vanaf 1 januari 2015 is de VISplanner – in combinatie met de (papieren) Kleine VISpas – ook wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Kleine Lijst van Viswateren staan te mogen vissen.  

De Kleine VISpas biedt minder mogelijkheden dan de (Jeugd)VISpas. Met de Kleine VISpas mag volgens de voorwaarden die zijn vermeld in de Kleine Lijst van Viswateren maar met één hengel worden gevist met maar één enkeltandige haak. Ook mag er alleen met de zogenoemde “aangewezen aassoorten” worden gevist. De aangewezen aassoorten (die ook zijn vermeld in de Kleine Lijst van Viswateren) zijn:

 • brood, aardappel, deeg, kaas, granen en zaden;
 • worm en steurkrab;
 • insectenlarven (bijv. maden) en nabootsingen daarvan, mits die niet groter zijn dan 2,5 centimeter.

Het vissen met een stukje vis, een dood visje of kunstaas (de aassoorten waarmee gericht op roofvis wordt gevist) is dus met de Kleine VISpas niet toegestaan. Ook mag iemand met de Kleine VISpas geen vis meenemen. Vis tijdelijk bewaren in een leefnet is toegestaan, maar paling moet altijd direct worden teruggezet. Deze en de overige voorwaarden zijn opgenomen in de Kleine Lijst van Viswateren en zijn dus kenbaar voor de sportvisser en de opsporingsambtenaar. De wateren waar met de Kleine VISpas mag worden gevist en de voorwaarden staan hier.

Overige en aanvullende toestemmingen

Naast de (Jeugd)VISpas, de ZeeVISpas en de Kleine VISpas zijn er nog de volgende vormen van toestemmingen:

Niet aangesloten verenigingen

Een beperkt aantal hengelsportverenigingen is niet aangesloten bij Sportvisserij Nederland. Deze verenigingen verstrekken aan hun leden niet de VISpas maar hun eigen schriftelijke toestemmingen die alleen geldt voor het eigen verenigingswater. Als de uitgegeven toestemming voldoet aan de eisen van artikel 23 van de Visserijwet 1963 is sprake van een rechtsgeldige schriftelijke toestemming.

Gemeenten, particulieren en beroepsvissers

Gemeentes, particuliere grondeigenaren of beroepsvissers kunnen zich niet aansluiten bij Sportvisserij Nederland en geven dus ook niet de VISpas uit. Wil zo’n visrechthebbende toestemming geven aan VISpashouders om in “zijn” water te mogen vissen dan kan hij het water op laten nemen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren die bij de VISpas hoort.

Een andere mogelijkheid is dat de visrechthebbende zelf schriftelijke toestemmingen uitgeeft voor het vissen in “zijn” water. Als de uitgegeven schriftelijke toestemming voldoet aan de eisen van artikel 23 van de Visserijwet 1963 is sprake van een rechtsgeldige schriftelijke toestemming.

Dag- of weekvergunning

Een visrechthebbende kan schriftelijke toestemmingen uitgeven die slechts één dag of één week geldig zijn (vaak dag- of weekvergunning genoemd). Als het document voldoet aan de eisen van artikel 23 van de Visserijwet 1963 is dit een rechtsgeldige schriftelijke toestemming voor één dag, respectievelijk één week. Een visrechthebbende kan nadere voorwaarde stellen aan de dag- of weekvergunning. Zo stellen aangesloten hengelsportverenigingen soms als voorwaarde dat de visser naast de dag- of week vergunning moet beschikken over een VISpas van een andere aangesloten vereniging.

Aanvullende toestemming voor drie hengels

De Visserijwet 1963 zegt niets over het aantal hengels dat mag worden gebruikt. Behalve bij de Kleine VISpas, waarmee maar met één hengel mag worden gevist, is het gebruikelijk dat sportvissers volgens de voorwaarden van de toestemming met maximaal twee hengels mogen vissen. Ook voor de (Jeugd)VISpas geldt op basis van de algemene voorwaarden een maximum van twee hengels. Een visrechthebbende kan echter besluiten om op bepaalde wateren het vissen met meer dan twee hengels toe te staan en hiervoor een aanvullende toestemming uit te geven.  

Sportvisserij Nederland en de federaties voerden samen per 1 januari 2013 een zogenaamde Derde hengeltoestemming in. Met deze (landelijke) Derde hengeltoestemming mag je met 3 hengels vissen in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan en waarbij het symbool staat. De Derde hengeltoestemming voor 2014 kost € 25,=.

De Derde hengeltoestemming bestaat uit een hologramsticker die op een speciale plaats op de achterzijde van de VISpas 2014 geplakt moet worden. Wanneer een sportvisser deze toestemming bestelt, krijg deze een brief met de sticker thuis gestuurd. 

De Derde hengeltoestemming kan online worden besteld. Dat kan via de website van Sportvisserij Nederland en de federaties en op de website van De Karper Sportvisserij Nederland (De KSN). Bij bestelling krijgt de sportvisser direct een Voorlopige Derde hengeltoestemming digitaal opgestuurd waarmee hij meteen met drie hengels mag vissen.

Aanvullende toestemming nachtvissen

Met uitzondering van 12 wateren, waaronder het IJsselmeer, mag er vanaf 1 oktober 2012 het hele jaar door ’s nachts worden gevist. Met deze verruiming van het nachtvissen hebben visrechthebbenden een extra verantwoordelijkheid gekregen om het nachtvissen in goede banen te leiden.

Om eventuele problemen langs de waterkant te voorkomen heeft Sportvisserij Nederland samen met de federaties een gezamenlijke Nachtvistoestemming ontwikkeld. Deze (landelijke) Nachtvistoestemming geeft toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan en die zijn voorzien van het symbool  ook ’s nachts te vissen. De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren ontvangt de sportvisser bij zijn VISpas, zodat hij weet voor welke wateren hij een Nachtvistoestemming kan aanschaffen. Voor nagenoeg alle wateren met het nachtvissymbool geldt dat het hele jaar ’s nachts gevist mag worden. Een sportvisser moet voor eventuele aanvullende voorwaarden altijd goed kijken bij het water waar hij wil gaan vissen. De Nachtvistoestemming voor het jaar 2014 kost € 10,=.

De Nachtvistoestemming bestaat uit een hologramsticker die op een speciale plaats op de achterzijde van de VISpas 2014 geplakt moet worden. Wanneer een sportvisser deze toestemming bestelt, krijg deze een brief met de sticker thuis gestuurd.

De Nachtvistoestemming kan online worden besteld. Dat kan via een bestelmodule in de webwinkel van Sportvisserij Nederland, de webwinkel van de federaties en op de website van De Karper Sportvisserij Nederland (De KSN). Bij bestelling krijgt de sportvisser direct een Voorlopige Nachtvistoestemming digitaal opgestuurd waarmee deze meteen 's nachts mag vissen.

Aanvullende toestemming schuilmiddel

Naast het ’s nachts mogen vissen is het gebruik van een schuilmiddel - veel gebruikt tijdens het vissen in de nachtelijke uren - van groot belang voor sportvissers. De regels over het gebruik van een tentje of ander schuilmiddel zijn op 1 oktober 2012 niet veranderd. Dit is en blijft de bevoegdheid van de gemeente die dit geregeld heeft in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De APV staat vaak op de website van de gemeente.

Als de gemeente het gebruik van een tentje in de APV toestaat dan kan de visrechthebbende hieraan – net als bij het nachtvissen – nadere voorwaarden stellen. De wateren waar het gebruik van een schuilmiddel is toegestaan zijn in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren voorzien van het symbool . Voor de wateren waar dit symbool niet bij staat, is het onbekend of niet toegestaan om een schuilmiddel te gebruiken. Om hier achter te komen moet worden gekeken naar wat er in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente staat. De APV is meestal te vinden op de website van de gemeente.  

Looprecht

Als iemand toestemming van de visrechthebbende heeft om ergens te vissen betekent dat nog niet dat diegene ook overal mag lopen om bij dat water te komen. Soms is het water alleen met een boot te bevissen omdat de eigenaren van de grond rondom het water geen toestemming geven om over hun terrein te lopen. De toestemming om over iemands grond te lopen, noemen we het looprecht.

Uit de voorwaarden van de toestemming zal moeten blijken of de visser ook het looprecht heeft. Is dit niet duidelijk dan kan contact worden opgenomen met de hengelsportfederatie (de gegevens staan in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en op de website van Sportvisserij Nederland) of de hengelsportvereniging die het visrecht heeft.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.