Tent, boot en katapult

Door sportvissers wordt soms gebruik gemaakt van een tentje of ander eenvoudig schuilmiddel, verschillende soorten boten of een katapult. Hier wordt aangegeven welke regels er voor het gebruik van deze zaken gelden.

Tent

Sommige sportvissers maken bij het vissen graag gebruik van een tentje of ander eenvoudig schuilmiddel om enkele dagen achter elkaar aan het water te verblijven. Met de intrekking van de Wet op de Openlucht Recreatie per 1 januari 2008 is er geen landelijk verbod meer op het gebruik van kampeermiddelen buiten officiële campings.

Of het gebruik van kampeermiddelen buiten officiële campings is toegestaan hangt daarom in de eerste plaats af van het feit of de gemeente hiervoor een regeling heeft opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en zo ja, wat er volgens die regeling wel en niet is toegestaan.

Is er in de APV niets geregeld over het gebruik van een tentje buiten officiële campings, dan is nog van belang wat er in het Bestemmingsplan staat; is het gebruik van een kampeermiddel op die plaats in strijd met de bestemming voor dat gebied of niet. Zo lang het gebruik van een kampeermiddel op die plaats slechts incidenteel gebeurt zal dit niet snel in strijd zijn met het Bestemmingsplan ook al heeft het betreffende gebied bijvoorbeeld de bestemming “wonen”. Als het gebied “beschermd natuurgebied” als bestemming heeft zal daar waarschijnlijk geen gebruik mogen worden gemaakt van een kampeer/verblijfsmiddel.

Voorwaarden toestemming

Verbiedt de APV of het Bestemmingsplan het gebruik van een kampeermiddel niet, dan is de tweede vraag of de schriftelijke toestemming (vergunning) voor het betreffende water het gebruik van een kampeermiddel toestaat. De visrechthebbende kan het gebruik van een kampeermiddel namelijk verbieden of hieraan bepaalde voorwaarden stellen, bijvoorbeeld het bezit van een aanvullende toestemming. Zo’n aanvullende toestemming van de visrechthebbende kan zijn gekoppeld aan een toestemming om ’s nachts te mogen vissen.

De wateren waar het gebruik van een schuilmiddel is toegestaan zijn in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren voorzien van het symbool . Voor de wateren waar dit symbool niet bij staat, is het onbekend of niet toegestaan om een schuilmiddel te gebruiken. Om hier achter te komen moet worden gekeken naar wat er in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente staat. De APV is meestal te vinden op de website van de gemeente.

Boot, bellyboat, voerboot

De Visserijwet 1963 zegt niets over het eventuele gebruik van een boot bij het vissen. Een visrechthebbende mag dus zelf bepalen of er bij het vissen op “zijn” water gebruik mag worden gemaakt van een boot.

 

Geregeld ontstaat discussie of een Bellyboat (grote opblaasband) of een voerboot ook onder het begrip "boot" valt. De visserijwetgeving geeft echter geen definitie van een “boot”. Volgens de Dikke Van Dale is een boot "een klein open vaartuig" en is een vaartuig: "een vervoermiddel op of onder water". Of een Bellyboat of voerboot hier onder valt is een kwestie van interpretatie. Visrechthebbenden die het gebruik hiervan willen regelen doen er dan ook verstandig aan om dit in de voorwaarden van de schriftelijke toestemming duidelijk aan te geven.

Katapult

De katapult wordt in art. 2 van de Wet Wapens en Munitie (WWM) aangemerkt als wapen dat valt in Categorie I. Door een wijziging van de WWM per 1 mei 2012 kan de Minister van Justitie sinds die datum op verzoek ontheffing verlenen voor het bezit en gebruik van de katapult . Dit is bijvoorbeeld gebeurd voor het wereldkampioenschap zoetwatervissen voor dames in 2012.

Is geen sprake van een ontheffing dan is de enige ruimte die de WWM voor sportvissers biedt, artikel 2, lid 4 van de WWM. Volgens deze bepaling zijn "voorwerpen die klaarblijkelijk zijn bestemd om als speelgoed te worden gebruikt en die redelijkerwijze niet geschikt kunnen worden geacht om daarmee personen ernstig lichamelijk letsel toe te brengen" geen wapen in de zin van deze wet. Dit is een onduidelijk criterium waarbij het afhankelijk is van de kracht van de katapult of het een wapen is of niet. In het verleden zijn diverse strafzaken gevoerd over het in bezit hebben van katapulten met wisselende uitkomsten. Dit is logisch want de verscheidenheid aan katapulten is groot.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.