WBTR en Statuten

1. Statutenwijziging

Een van de meest concrete zaken die voortvloeit uit de nieuwe WBTR is een verplichte statutenwijziging. Hoewel de statutenwijziging verplicht is en de WBTR in werking treedt op 1 juli 2021, betekent dat niet dat de statutenwijziging ook voor die datum gerealiseerd moet zijn. Op deze pagina lees je meer over de statutenwijziging. Hier vind je onder andere informatie over wat er gewijzigd moet worden, wat verstandig is om te wijzigen, wanneer de statuten aangepast moeten zijn en wat dit kost. Ook tref je hier de link naar de vernieuwde modelstatuten van Sportvisserij Nederland voor hengelsportverenigingen.

2. Wat moet gewijzigd worden?

A. Bepaling omtrent belet/ontstentenis

De statuten van de vereniging moeten voortaan een bepaling bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van ontstentenis (het permanent ontbreken van een bestuurder) of belet (het tijdelijk ontbreken van een bestuurder door bijvoorbeeld ziekte) van alle bestuurders. Een geschikte bepaling is opgenomen in de nieuwe modelstatuten (artikel 14 lid 3).

B. Stemverdeling

Het mag niet meer zo zijn dat één bestuurder meer stemmen uit mag brengen dan de rest van de bestuurders bij elkaar. Kijk daarom of de huidige statuten dit bepalen. Als dat niet het geval is, hoef je daarover niets op te nemen. Let op dat ook situaties waarin een bestuurder (bijvoorbeeld) de voorzitter een dubbele stem heeft tot problemen kunnen zorgen als een deel van het bestuur niet aanwezig is of niet mee mag stemmen. (Zie artikel 13 lid 4 van de modelstatuten.)
 

C. Tegenstrijdig belang

De regeling over tegenstrijdig belang van bestuurders is aangepast. Het is belangrijk om hierover iets in de statuten op te nemen, omdat het voorkomen van tegenstrijdig belang zowel ziet op de algemene taak van bestuurders, als meer specifiek op het verbod om mee te doen aan stemmingen of overleggen binnen het bestuur.
Wij raden aan om voor beide situaties iets in de statuten op te nemen. (Zie hiervoor ook artikel 14 lid 5 van de modelstatuten).

3. Wat is verder verstandig om te wijzigen?

Naast bovenstaande drie verplichte wijzigingen raden wij aan om enkele andere zaken mee te nemen in een statutenwijziging. Zo’n wijziging kost geld en er gaat een verplicht traject aan vooraf. Om deze redenen is het verstandig zoveel mogelijke voorziene wijzigingen in een keer mee te nemen.

A. Digitale ALV

De afgelopen tijd is wel duidelijk geworden dat het niet vanzelfsprekend is dat men in (grote) groepen bij elkaar kan komen. Enerzijds was het heel vervelend om allerlei evenementen en bijeenkomsten afgelast te zien worden, maar aan de andere kant heeft het ons wel de voordelen van digitaal vergaderen doen zien. Met de juiste voorzieningen kan een algemene ledenvergadering verantwoord digitaal georganiseerd worden. Op die manier kunnen zelfs meer leden aanwezig zijn dan voorheen. Wij raden dan ook aan om bij een statutenwijziging de mogelijkheid om een ALV digitaal te houden toe te voegen. Zie hiervoor onze modelstatuten of vraag uw notaris om advies. (Zie hiervoor ook artikel 21 en 23 lid 4 en 5 van de modelstatuten).

B. Grootte bestuur

In veel statuten zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de grootte van het bestuur. Vaak komen hier aantallen voorbij van 7, 9 of nog meer bestuursleden. In de praktijk merken wij dat zulke aantal voor de meeste verenigingen zwaar overdreven zijn. Vaak is het moeilijk om alle posities te vullen en overleggen met een groot bestuur is ook niet altijd praktisch. Wij raden dan ook aan om 5 bestuurders als uitgangspunt te hanteren. Bij kleine verenigingen is een bestuur bestaande uit drie personen ook mogelijk. Bij grote verenigingen kan het daarentegen wenselijk zijn om een groot bestuur in te stellen waarbij een deel van de bestuurders zich enkel bezighoudt met de interne controle van hun collega’s. Zie hiervoor ook de informatie over toezichthoudende organen. (Zie artikel 11 van de modelstatuten).
 

C. Herkomst leden

In sommige statuten zien wij nog bepalingen terug die alleen een lidmaatschap toestaan van leden die uit een bepaalde plaats of regio komen. Hoewel dergelijke regels wettelijk toegestaan zijn, zijn deze vaak niet praktisch. Veel sportvissers worden tegenwoordig namelijk digitaal lid van een vereniging en zijn op die manier niet op de hoogte van zo’n bepaling.
Als de vereniging VISpassen digitaal aanbiedt raden wij aan om dergelijke herkomstbepalingen te schrappen.

D. Quorumvereiste

Veel statuten kennen zogenaamde quorumvereisten voor bepaalde besluiten. Zo kan het zijn dat bij het uitspreken van een royement minstens tweederde van de leden aanwezig moet zijn bij een stemming en daarvan ook tweederde voor het besluit moet stemmen. Dat soort percentages wordt helaas zelden gehaald. Zorg daarom dat de statuten een alternatieve regeling bevatten in zulke gevallen. (Zie hiervoor artikel 26 lid 4 ,5, 6 en 7 van de modelstatuten).
 

4. Termijn en kosten

Zoals hierboven al is aangegeven gaat de WBTR in op 1 juli 2021. Tegen die tijd hoeven de statuten van verenigingen nog niet aangepast te zijn. Uit de kamerstukken bij de WBTR blijkt dat er over dit onderwerp de nodige vragen gesteld zijn. Uit de beantwoording daarvan volgt dat bij de eerstvolgende statutenwijziging de verplichtingen vanuit de WBTR meegenomen moeten worden. 

Wanneer de eerstvolgende statutenwijziging plaatsvindt hangt van uw vereniging af. Wel geldt ten aanzien van de stemverdeling dat indien een artikel uit de statuten bepaalt dat een bestuurder meer stemmen uit kan brengen dan de andere bestuurders samen, dit artikel op 1 juli 2026 zijn rechtskracht verliest. Het geldt dan niet meer.
 
De kosten van een statutenwijziging kunnen behoorlijk oplopen. Aangezien notarissen zelf hun tarief mogen bepalen kunnen deze bovendien nogal verschillen. De goedkoopste notarissen rekenen altijd nog zo’n €400 voor een statutenwijziging, maar uitgaan van een bedrag van €600 - €1000 is realistischer.
 
Vanwege deze kosten is het verstandig om in een wijziging zoveel mogelijk zaken mee te nemen.


Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.