Bilthoven, 29 juni 2023

*English below* 

Telemetrisch onderzoeksmateriaal gezocht

Openbare aanbesteding voor het leveren van telemetrisch onderzoeksmateriaal voor het project Swimway Oude IJssel.

Sportvisserij Nederland werkt komende jaren in het Duits – Nederlandse Interreg samenwerkingsverband De Rijn Verbindt aan het project Swimway Oude IJssel. In dit project wordt (onder andere) drie jaar lang van verschillende vissoorten de migratie en het habitatgebruik op de Oude IJssel in beeld gebracht. Sportvisserij Nederland en haar partners in dit project maken hiervoor gebruik van akoestisch telemetrisch onderzoeksmateriaal. Hierbij nodigen wij leveranciers van akoestisch telemetrisch onderzoeksmateriaal uit voor het indienen van een offerte voor het leveren van 210 akoestische zenders, 15 akoestische ontvangers en toebehoren zoals hieronder gespecificeerd:

1. 214 akoestische zenders:
 • In totaal 214 unieke zenders in verschillende typen afgestemd op de vissoorten meerval, schieraal, roofblei, winde en rivierprik (zie onderstaande tabel).
 • Frequentie van het signaal van de zenders is 69 kHz.
 • De zenders zijn compatible met onze eigen Vemco/Innovasea receivers VR2W, VR2TX en VR100 met map code 114.
 • De instellingen van de interval van het signaal is variërend in te stellen. Instellingen van het signaal (interval en output) is in overleg te bepalen voor iedere batch.
 • Levering van de zenders zal plaatsvinden in zes batches als volgt:
               o 1e levering van 34 zenders voor 15-9-2023 (15 x Ø13 mm & 15 Ø16mm).
               o 2e levering van 15 zenders in november 2023 (15 x Ø6 mm)
               o 3e levering van 70 zenders in maart 2024 (45 x Ø13 mm & 25 Ø16mm).
               o 4e levering van 40 zenders in juli 2024 (40 x Ø9 mm)
               o 5e levering van 15 zenders in november 2024 (15 x Ø6 mm)
               o 6e levering van 40 zenders in juli 2024 (40 x Ø9 mm)
 • Van ieder type zender wordt 1 testzender (met hogere interval) geleverd met de eerste levering.

Tabel: Aantallen vissoorten en grootte zenders

2. 15 akoestische ontvangers (hydrofoons)
 • 15 akoestische ontvangers (hydrofoons) welke compatible zijn met een 69 kHz zender. Waarvan 10 vergelijkbaar met het type VR2TX model (uitgebreidere diagnostiek) en 5 VR2W.
 • Levering van de ontvangers zal plaatsvinden voor 15-9-2023.

3. 93 Batterijen
 • 93 batterijen om de ontvangers van 15-9-2023 tot 31-12-2026 operationeel te houden.
 • Afgeleverd in 3 batches:
               o 31 batterijen voor 1-9-2023
               o 31 batterijen voor 1-8-2024
               o 31 batterijen voor 1-8-2025

4. Software
 • Software om receivers uit te lezen en de data te verwerken om te exporteren naar een format dat in Microsoft Excel gebruiken is.
 • Ondersteuning voor het gebruik van de software.

Afwegingen
De offertes zullen door Sportvisserij Nederland beoordeeld worden op basis van de volgende criteria:
 • Laagste prijs in verhouding tot de beste kwaliteit.
 • Mogelijkheden en eigenschappen van de van de zenders (afmetingen, gewicht, instellingen, levensduur batterij).
 • Mogelijkheden en eigenschappen van de receivers. (bereik, registratie omgevingsfactoren, levensduur batterij)
 • De te bieden service en ondersteuning gedurende het project om het materiaal operationeel te houden.
 • Compatibiliteit van zenders met onze eigen Vemco/Innovasea VR2W, VR2TX en VR100 receivers op map code 114 van Innovasea.

Inlichtingen
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze offerteaanvraag dan kunt u die tot en met 13 juli 2023 12:00 uur schriftelijk (via e-mail weijman@sportvisserijnederland.nl) stellen aan Sportvisserij Nederland. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw vraag. Uw vraag wordt schriftelijk (via email) beantwoord.

Gunningsprocedure
De offerte dient uiterlijk 21 juli 2023 om 12:00 uur bij ons binnen te zijn, u kunt de offerte per email sturen aan weijman@sportvisserijnederland.nl of in een gesloten enveloppe afgeven of per post sturen aan:
Sportvisserij Nederland
t.a.v. dhr. R.J.C. Weijman
Postbus 162
3720 BC Bilthoven

Vermeld als onderwerp van de mail of op de voorzijde van de enveloppe “Offerte Swimway Oude IJssel”.

De offertes worden door ons na ontvangst gesloten bewaard (in geval van ontvangst per email wordt de email niet geopend). Op 26 juli om 14:00 uur zullen de offertes geopend worden door twee medewerkers van Sportvisserij Nederland. De economisch voordeligste offerte in relatie tot de meest optimale afwegingscriteria die voldoet aan het in deze brief gevraagde zal door ons worden uitgekozen. Iedere inzender van een offerte wordt door ons schriftelijk (per e-mail) geïnformeerd over onze keuze.

Sportvisserij Nederland heeft het recht om af te zien van de aanbiedingen, uw offerte dient vrijblijvend te zijn.Telemetric research equipment wanted


Public tender for the supply of telemetric research equipment for the Swimway Oude IJssel project.

For the coming years Sportvisserij Nederland is working in the German – Dutch Interreg partnership “De Rijn Verbindt” on the “Swimway Oude IJssel” project. In this project we will study the migration and habitat use of different fish species for three years on river the Oude IJssel. In this project Sportvisserij Nederland and its partners will use acoustic telemetric research equipment for this study. We hereby invite suppliers of acoustic telemetry survey equipment to submit a quotation for the supply of 214 acoustic transmitters, 15 acoustic receivers and accessories as specified below:

1. 214 Acoustic Transmitters:
 • A total of 214 unique transmitters in different types, specified for the fish species catfish, silvereel, asp, ide and river lamprey (see table below).
 • The frequency of the signal from the transmitters is 69 kHz.
 • The transmitters are compatible with our own Vemco/Innovasea receivers VR2W, VR2TX and VR100 with map code 114.
 • The settings of the interval of the signal can be varied. Settings of the signal (interval and output) can be determined in consultation for each batch.
 • Delivery of the transmitters will take place in six batches as follows:
               o 1st delivery of 34 transmitters before 9/15/2023 (15 x Ø13 mm, 15 Ø16mm and 4 test transmitters).
               o 2nd delivery of 15 transmitters in November 2023 (15 x Ø6 mm)
               o 3rd delivery of 70 transmitters in March 2024 (45 x Ø13mm & 25 Ø16mm).
               o 4th delivery of 40 transmitters in July 2024 (40 x Ø9 mm)
               o 5th delivery of 15 transmitters in November 2024 (15 x Ø6 mm)
               o 6th delivery of 40 transmitters in July 2024 (40 x Ø9 mm)
 • Of each type of transmitter, 1 test transmitter (with a higher interval) is delivered with the first delivery.

Table: Numbers of fish species and size of transmitters

2. 15 acoustic receivers (hydrophones)
 • 15 acoustic receivers (hydrophones) which are compatible with a 69 kHz transmitter. Of which 10 comparable to the type VR2TX model (more extensive diagnostics) and 5 VR2W.
 • Delivery of the receivers will take place before 9/15/2023.

3. 93 Batteries
 • 93 batteries to keep the receivers operational from 9/15/2023 to 12/31/2026.
 • Delivered in 3 batches:
               o 31 batteries before 9/1/2023
               o 31 batteries before 8/1/2024
               o 31 batteries before 8/1/2025

4. Software
 • Software to download the data from the receivers and process the data to export in a format that can be used in Microsoft Excel.
 • Customer support for using the software and datamanagement.

Considerations
The offers will be assessed by Sportvisserij Nederland on the basis of the following criteria:
 • Lowest price in relation to the best quality.
 • Capabilities and properties of the transmitters (dimensions, weight, settings, battery life).
 • Capabilities and properties of the receivers. (range, recording environmental factors, battery life)
 • The service and support to be provided during the project to keep the equipment operational.
 • Transmitter and receivers compatibility with our own Vemco/Innovasea VR2W, VR2TX and VR100 receivers on map code 114 from Innovasea.

Information
If you have any questions regarding this request for quotation, you can submit them in writing (via e-mail weijman@sportvisserijnederland.nl) to Sportvisserij Nederland until July 13, 2023 12:00 p.m. You will receive a confirmation of receipt of your question. Your question will be answered in writing (via email).

Awarding procedure
The quotation must be received by us no later than July 21, 2023 at 12:00 p.m. You can send the quotation by email to weijman@sportvisserijnederland.nl or hand it in a closed envelope or send it by post to:
Sportvisserij Nederland
attn mr. R.J.C. Weijman
PO Box 162
3720 BC Bilthoven

Mention “Offerte Swimway Oude IJssel” as subject of the mail or on the front of the envelope.

The quotations are kept closed by us after receipt (in case of receipt by email, the email will not be opened). On July 26 at 2:00 pm the offers will be opened by two employees of Sportvisserij Nederland. We will select the most economically advantageous offer in relation to the most optimal assessment criteria that meets the requirements of this letter. Every submitter of a quotation will be informed by us in writing (by e-mail) about our choice.

Sportvisserij Nederland has the right to waive the offers, your offer should be without obligation.
Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.