Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)

Lees hier al het nieuws op deze site die met de KRW te maken hebben.

Een goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Nederland. Omdat water zich weinig aantrekt van landsgrenzen, zijn internationale afspraken nodig.


Daarom is sinds eind 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Die moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2027 op orde is. De uitvoering van de KRW vraagt een grote inspanning van verschillende partijen internationaal, nationaal en regionaal niveau. Maar wie doet nu precies wat? Klik hier voor meer informatie over de KRW.

KRW, Natura 2000 en de sportvisserij.

Deze maatregelen kunnen invloed hebben op de mogelijkheden voor visstandbeheer, visserijbeheer en sportvisserij. In dit rapport wordt de volgende hoofdvraag beantwoord:

  • Wat zijn de effecten van de KRW en Natura 2000 op visstand(beheer), visserijbeheer en sportvisserij?

Inventarisatie

Het doel van de KRW is de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit van oppervlaktewater en grondwater. De KRW is van toepassing op al het water in Nederland. De visstand is voor oppervlaktewateren een belangrijke indicator voor de ecologische waterkwaliteit.

Natura 2000 is gericht op de bescherming van specifieke soorten en habitats. In Nederland zijn 162 gebieden aangemeld om de status van Natura 2000-gebied te verkrijgen. De oppervlakte van deze gebieden is ongeveer een miljoen hectare, waarvan tweederde bestaat uit water. Dit zijn vooral grote wateren, zoals het IJsselmeer en delen van de grote rivieren. Ook verschillende kleine wateren maken deel uit van een Natura 2000-gebied. Voor alle vormen van bestaand gebruik moet aangetoond worden dat dit geen significant schadelijk effect heeft op de doelsoorten die aangewezen zijn voor het betreffende gebied. Dit geldt ook voor het huidige sportvisserijgebruik.

De maatregelen die genomen kunnen worden om aan de doelen van de KRW en Natura 2000 te voldoen zijn voor een groot deel vergelijkbaar. De kosten voor de uitvoering van de maatregelen zijn hoog. Bij de KRW bedragen de totale kosten afhankelijk van het ambitieniveau tussen de 7,3 en 26,6 miljard euro. De baten zijn veel lastiger in geld uit te drukken. Er mag echter vanuit gegaan worden dat de maatschappelijke baten groot zijn.

Analyse / beoordeling

De KRW en Natura 2000 leveren verschillende kansen en bedreigingen op voor het visstandbeheer, het visserijbeheer en de sportvisserij.

De belangrijkste kansen zijn:

  • Individuele sportvissers kunnen een bijdrage leveren aan de monitoring die voor de beide richtlijnen plaats moet vinden.
  • Het aantal bevisbare vissoorten en de oppervlakte bevisbaar water nemen toe.
  • Veel wateren krijgen een aantrekkelijkere uitstraling.

De belangrijkste bedreigingen zijn:

  • De mogelijkheden voor visserijbeheer door de visrechthebbenden worden soms begrensd.
  • De sportvisserijmogelijkheden in Natura 2000-gebieden kunnen beperkt worden, als blijkt dat sportvisserij een significant schadelijk effect heeft op de natuurwaarden.
  • De visbiomassa per hectare zal in veel wateren afnemen.

De effecten van een specifieke maatregel voor de visstand en de sportvisserij kunnen afgelezen worden uit maatregel-effecttabellen. De effecten kunnen echter per specifieke situatie verschillen, zodat nader onderzoek hiernaar nodig kan zijn.
De sportvisserijsector moet de kansen benutten en de bedreigingen zoveel mogelijk afwenden, zodat de sportvisserij ook in de toekomst voortgang kan vinden. 

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.