Vis & water

Eenmalig onderzoek met warnetten in acht meren

6932
23 sep 2009

In sportvisserkringen is onrust ontstaan naar aanleiding van recente visserijkundige onderzoeken met staand want die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd. Om meer duidelijkheid te verschaffen over de achtergronden en effecten van deze afvissingen geeft Sportvisserij Nederland een toelichting op deze eenmalige bemonstering met staand want.

De Europese Kaderrichtlijn Water verplicht de Europese lidstaten om de ecologische toestand – en dus ook de visstand – van de oppervlaktewateren te beoordelen. Dit gebeurt in de diverse lidstaten op verschillende manieren. Zo verschilt de in Nederland toegepaste bemonsteringsmethodiek op meren (zogenaamde type M-wateren) sterk van die in het buitenland. Daar wordt, in tegenstelling tot in Nederland, vaak staand want gebruikt voor onderzoek.

Om de uitkomsten van de verschillende methoden toch met elkaar te kunnen vergelijken, worden acht meren in ons land daarom eenmalig zowel door middel van de Nederlandse als de buitenlandse methode bemonsterd. Ook wordt een aantal meren in het buitenland met de Nederlandse methode bemonsterd.

De Waterdienst van Rijkswaterstaat heeft AquaTerra - KuiperBurger B.V. (ATKB) opdracht gegeven om deze bemonsteringen met de kieuwnetmethode – beter bekend als staand want – uit te voeren. Hiervoor is medewerking nodig van de visrechthebbende. Deze is voor een aantal wateren verleend door de Hengelsportfederaties NoordWest Nederland, Randmeren en Oost-Nederland na overleg met Sportvisserij Nederland.

Terughoudend

In het algemeen is Sportvisserij Nederland zeer terughoudend t.a.v. bemonsteringen met staand want vanwege de bijvangst en vissterfte die daarbij optreedt. Zo ook in dit geval. Het betreft nu echter een kleinschalig en eenmalig onderzoek waarbij de inzet en inspanning, dat wil zeggen het aantal uitgezette perken en netnachten, beperkt zijn. Zo wordt er slechts gedurende één of twee nachten gevist – waarbij de netten ’s avonds worden uitgezet en ’s ochtends vroeg weer worden opgehaald. Het betreft maximaal zestien multimesh netten van 30 meter en een kleine maaswijdte (5 tot 55 mm knoop tot knoop halve maas, oftewel 10-110 mm hele maas). De afgevoerde hoeveelheid vis is zodoende dus klein, zowel qua soorten als aantallen (zie onderstaand voorbeeld Wolderwijd-Nuldernauw).

Omzichting

De bemonsteringen worden vanwege de kans op migratie naar winterrustgebieden voor eind september uitgevoerd. Vanuit het oogpunt dat de watertemperatuur nu nog relatief hoog is en de vis daarom kwetsbaarder, heeft ATKB op verzoek van Sportvisserij Nederland verzekerd dat er uiterst omzichtig met de vis in het algemeen en grote snoek in het bijzonder zal worden omgegaan. Daarbij krijgen de betrokken federaties en Sportvisserij Nederland volledig inzicht in de vangsten.

Tenslotte moet worden benadrukt dat het absoluut niet de bedoeling is om in de toekomst staand want in te zetten in de reguliere bemonsteringen en monitoring. Net als Sportvisserij Nederland zijn Rijkswaterstaat en ATKB zelf ook geen voorstander van het gebruik van staand want voor visserijkundig onderzoek.

Resultaat staand want visserij op het Wolderwijd en Nuldernauw

In totaal zijn op het Wolderwijd-Nuldernauw met twaalf netten 2147 vissen gevangen met een totaalgewicht van 80 kg. Daarvan is ruim negentig procent kleine vis (pos, baars en blankvoorn) en betreft het slechts een zeer klein percentage grote vis. Zo zijn er in totaal elf snoeken gevangen, waarvan drie vissen boven de 55 cm – de grootste snoek mat 90 cm – die samen 10,1 kg wogen. Tijdens het halen van de netten is de grote vis direct weer uit de netten gehaald en na meting voor het merendeel levend teruggezet. De kleine vis zit daarentegen vrijwel altijd behoorlijk vast met de kieuwen en overleeft niet.

Meren waar reeds onderzoek is gedaan:

  • Wolderwijd-Nuldernauw
  • Veluwemeer
  • Ketelmeer

Meren die op de nominatie staan voor onderzoek:

  • Markiezaatsmeer
  • Binnenschelde
  • Eemmeer
  • TerraNova
  • Leien
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide