Internationale aandacht voor aalscholverprobleem

8607
03 dec 2007

De aalscholver is in Europa voor kwetsbare visbestanden, de visserij en de visteelt een groot probleem geworden. In de meeste landen nemen de bestanden van deze visetende vogel nog steeds sterk toe. In Bonn (D) werden van 20 tot 23 november twee verschillende bijeenkomsten gehouden om te komen tot een gezamenlijke Europese aanpak van dit probleem. Uit beide bijeenkomsten kwam een duidelijk signaal naar de Europese Unie en de Europese landen om tot een internationaal beheer van de aalscholverbestanden te komen.

De eerste bijeenkomst was een internationale workshop onder auspiciën van de EIFAC. Dit is het Europese adviesorgaan op het gebied van de binnenvisserij van de voedsel en landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties. Verschillende visserijspecialisten uit 12 Europese landen en Israël deden verslag van de situatie van de aalscholver en de effecten van deze vogel op de visbestanden en de viskweek in hun land. Ook Sportvisserij Nederland was in deze workshop vertegenwoordigd. In sommige landen is inmiddels sprake van een gelegitimeerde bestrijding van deze vogel, met overigens geen merkbaar effect op de toename van de aalscholvers. Zo worden in Frankrijk jaarlijks 40.000 aalscholvers afgeschoten, terwijl de populatie daar nog steeds toeneemt.

Naast schade aan de visserij en kwetsbare visbestanden als vlagzalm en aal, wordt door de aalscholver ook grote schade aan de extensieve visteelt in verschillende Europese landen toegebracht. Hierdoor komen belangrijke cultuurlandschappen, de zogenaamde 'wetlands' ernstig in gevaar omdat viskwekers hun bedrijven opdoeken en hun natte 'akkers' droogleggen om daarop aardappels of maïs te gaan verbouwen.

De aalscholver is een grensoverschrijdend probleem. Zo overwintert een groot deel van de Nederlandse en Deense aalscholvers in andere Europese landen. Indien niets aan het broedsucces van de aalscholver wordt gedaan, staat massaal afschot gelijk aan 'dweilen met de kraan open'.

De werkgroep deed daarom de volgende aanbevelingen aan de EIFAC:

  • De aalscholver zal door de EIFAC richting FAO en andere internationale organisaties (zoals de EU) op de agenda moeten worden gezet.
  • Geïsoleerde aanpak binnen de verschillende Europese landen zal moeten worden omgezet in een Europees (EIFAC) management plan voor de aalscholver.
  • Via reductie van het broedsucces moet men komen tot een aanvaardbare Europese populatie.
  • De aalscholver moet in de EU Vogelrichtlijn weer een 'bejaagbare soort' worden (zonder de nu noodzakelijke ontheffingen).
Zelfs natuurlijke wateren getroffen De tweede bijeenkomst over de aalscholver betrof een internationaal symposium dat door het Deutscher Fischerei-Verband (DFV) was georganiseerd. Het DFV is de overkoepeling van de Duitse sport- en beroepsvisserijorganisaties alsmede de viskwekers. Circa100 personen uit zeven Europese landen, waaronder ook Duitse politici, gaven acte de présence. Ook hier deden wetenschappers en visserijdeskundigen uit de diverse landen verslag van de schade die door de aalscholver werd veroorzaakt en welke ingrepen in de aalscholverbestanden werden gedaan om die schade te beperken.

Zeer overtuigend werd de schade in beeld gebracht die door de aalscholver onder de vlagzalmbestanden in natuurlijke bergriviertjes wordt veroorzaakt. Deze bestanden zijn soms tot nog maar een paar procent van het historische niveau gereduceerd! Daarmee werd duidelijk dat de schade door aalscholvers zich niet meer tot de sterk verbouwde en onnatuurlijke wateren beperkt. Ook natuurlijke, meanderende en sterk begroeide beken zijn steeds meer aan de beurt.

Maatregelen In de presentaties van met name Denemarken en Zwitserland kwamen de volgende beheer(s)maatregelen van de aalscholverpopulaties in die landen naar voren:
  • Oliën van de eieren om het broedsucces te verkleinen;
  • voorkomen van vestiging nieuwe kolonies;
  • bejagen van broedparen daar waar geen nieuwe kolonies worden getolereerd. In Zwitserland worden broedkolonies in de nabijheid van stromende wateren en kleine meren (<50 ha) tegengegaan; buiten die gebieden worden aalscholverkolonies ongemoeid gelaten.
Robert Weijman hield namens Sportvisserij Nederland een presentatie over de situatie in Nederland en de strikte bescherming die de aalscholver in ons land nog steeds geniet. En hoe Sportvisserij Nederland in ons land schade door aalscholvers denkt te voorkomen.
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.