HSV Service

Aalscholverproblematiek: kamervragen over aantasting van de beschermde status

10300
24 apr 2009

Bron: minlnv.nl. Kamerbrief waarin de minister antwoord geeft vragen over de aalscholver, onder andere over de mate waarin aalscholvers de visstand beïnvloeden en over maatregelen die door sportvissers zijn genomen.

Kamervragen over aantasting van de beschermde status van de aalscholver:

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u mijn antwoorden op vragen van het lid Ouwehand (PvdD) welke 3 april 2009 zijn ingezonden.

1 Kent u de berichten ‘Aalscholver draagt stigma van visdief’1 en Zwijgzame aalscholver is het slachtoffer van zijn imago?2

Ja.

2 Deelt u de mening van de heer Van Eerden, ecoloog bij Rijkswaterstaat en aalscholverexpert, dat de aalscholver ten onrechte is beschuldigd van ‘visdieverij’?

Uit onderzoek over de impact van de aalscholver op de visstanden komt een wisselend beeld naar voren. Het is niet alleen de aalscholver die verantwoordelijk is voor de achteruitgang van de visstand op het IJsselmeer3. De aalscholver consumeert vrijwel alle vissoorten (zowel grote als kleine) die aanwezig zijn in een bepaald water. Zijn voorkeur gaat uit naar vissen met een lengte van 10-25 cm. Wanneer de visstand voor een groot deel uit kleine vissen bestaat, zoals de laatste jaren in het IJsselmeer het geval is, bestaat zijn dieet vooral uit kleine vis als pos, jonge baars en blankvoorn. Echter, op basis van berekeningen van onderzoekers, zou de invloed van aalscholvers op het snoekbaarsbestand van het IJsselmeer en Markermeer groter kunnen zijn dan tot op heden is aangenomen.

  • 1 Trouw, 17 maart 2009
  • 2 de Volkskrant, 15 maart 2009
  • 3 ‘Aalscholvers in het IJsselmeergebied: concurrent of graadmeter? RWS-RIZA, 2002; ‘Bureaustudie invloed Aalscholvers IJsselmeer en Markermeer op visstand en beroepsvisserij, Witteveen en Bos/Ministerie LNV, 2008.

3 Kunt u bevestigen dat de aalscholver niet kan worden aangemerkt als concurrent van de beroepsvissers en dat de commerciële visserij grotendeels zelf verantwoordelijk is voor de teruglopende visstand?

Zoals aangegeven bij mijn antwoord op vraag 3 is de afname van de omvang van bepaalde visbestanden te wijten aan verschillende oorzaken en dit verschilt per vissoort. Een van de oorzaken is de veranderende ecologische kwaliteit van het water als gevolg van een afname van nutriënten en door opwarming als gevolg van de klimaatverandering. Daarnaast zal ook bevissing invloed hebben op de visstand. Onderzoek3 sluit niet uit dat de invloed van de aalscholver op de visstand soms groter is dan werd gedacht.

4 Hoe oordeelt u over het voorstel van het Europees Parlement om de mogelijkheden te onderzoeken om de aantallen aalscholvers terug te dringen, mede in het licht van de Europese richtlijn waarin de aalscholver als beschermde vogel is opgenomen?

In reactie op de resolutie van het Europees Parlement, die in december 2008 is aangenomen, heeft de Europese Commissie richting de lidstaten voorstellen gedaan die vooral liggen op het terrein van informatievoorziening en -uitwisseling en het opzetten van een raamwerk voor dialoog tussen lidstaten over de aalscholvers. Nederland neemt
deel aan de overleggen die door de Europese Commissie worden belegd.

5 Kunt u aangeven of Nederland is vertegenwoordigd in de werkgroep van de Europese Commissie die een beheerplan voor aalscholvers zal opstellen? Zo ja, kunt u uiteenzetten wat de inzet van Nederland is in deze werkgroep?

Zie ook mijn antwoord op vraag 4. Nederland heeft deelgenomen aan twee bijeenkomsten welke 29 januari jl. en 31 maart jl. door de Europese Commissie zijn georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten heeft de Europese Commissie aangegeven niet het voornemen te hebben om een Europees beheerplan voor aalscholvers op te stellen of te ondersteunen.

6 Bent u bekend met de experimenten van sportvissers in Limburg die met orkageluiden proberen aalscholvers te verjagen? Wat vindt u van dergelijke experimenten, waarbij beschermde dieren voor een hobby worden verjaagd uit hun leefgebied? Kunt u toelichten hoe deze experimenten zich verhouden tot de beschermde status van de aalscholver? Wat zijn de effecten van deze geluiden op overige dieren in het gebied?

7 Bent u bekend met de proef van Sportvisserij Nederland om kooiconstructies van schapengaas in het water te laten die de vis bescherming zou moeten bieden tegen de aalscholver4? Kunt u uitleggen hoe deze kooien werken? Kunt u aangeven hoe ook deze proef zich verhoudt tot de beschermde status van de aalscholver? Kan de aalscholver gewond raken door deze kooien? Wat zijn de effecten van deze kooien op overige dieren in het gebied?

Ja, ik ben bekend met de experimenten die door de sportvisserij worden uitgevoerd om de schade aan de visbestanden, door predatie door aalscholvers, te voorkomen. De maatregelen, zoals het werken met orkageluiden en kooiconstructies, worden genomen in wateren die een specifieke sportvisserijfunctie hebben, zoals speciaal voor de sportvisserij ingerichte visvijvers. Vanuit dit oogpunt sta ik dan ook positief ten aanzien van maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van schade aan de visstand, zonder dat er daarbij nadelige effecten zijn voor de aalscholver zelf en voorzover deze maatregelen in overeenstemming zijn met de Flora- en faunawet. Eerdere experimenten met kooiconstructies in onder andere Engeland hebben namelijk aangetoond dat de kooien geen schade berokkenen aan de aalscholver en overige dieren in de omgeving.
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg

-> Meer over de aalscholverproblematiek

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.