Tweede Kamerverkiezingen 2023

De Tweede Kamerverkiezingen op 22 november zijn ook voor jou als sportvisser van belang, want de hengelsport staat in toenemende mate ter discussie. In dit item geven we je een overzicht van de voor de sportvisserij belangrijkste standpunten van de politieke partijen. Informeer je daarom goed en ga stemmen.

De Tweede Kamer maakt beleid, wetten, regels en afspraken die invloed hebben op hoe, wanneer en waar jij kunt vissen. Sportvisserij Nederland vertegenwoordigt de belangen van sportvissers in de landelijke politiek. Dit doen wij door de zichtbaarheid van de hengelsport te vergroten en volksvertegenwoordigers gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. In aanloop naar de verkiezingen hebben we de programma’s langs de hengelsportmeetlat gelegd. De gekozen volgorde is op basis van de verwachte kieslijst op jouw stembiljet op 22 november.

Disclaimer: Sportvisserij Nederland geeft geen stemadvies. De programmapunten zijn een vrije vertaling van teksten uit de partijprogramma’s.

VVD

• Voldoende recreatiemogelijkheden bij ontwikkeling van wijken, ook op het water
• Verstevigen rol verenigingen, ook t.a.v. mentale gezondheid
• Goed natuurbeheer en sterke biodiversiteit, meer ruimte voor de rivieren
• Investeren in dierenwelzijn, gericht op gehouden dieren
• Meer windmolens op zee, zonne-energie juist op daken

D66

• Investeren in een groene omgeving waarin bewegen wordt gestimuleerd
• Gemeentes betrekken gebruikers bij de openbare ruimte
• Iedereen moet kunnen sporten en bewegen, sport inzetten voor mentale gezondheid
• Extra aandacht voor biodiversiteit en kwaliteit water
• Ombudsman voor natuur en dieren aanstellen

GroenLinks / Partij van de Arbeid (PvdA)

• Transitieplan beroepsvisserij, meer visserijvrije zones
• Toegankelijkheid natuur- en recreatiegebieden en biodiversiteit verbeteren, ook standaard onderdeel maken van inrichting openbare ruimte
• Dierenwelzijn: vergroten en beter verankeren, ook regels voor viskwekerijen

PVV (Partij voor de Vrijheid)

• Laat beroepsvissers vissen en geef ze de ruimte
• Terugtrekken uit klimaatakkoord, extra geld voor dijkverhoging, waterbeheer en ruimte voor de rivier
• Dierenmishandelaars harder straffen, uitbreiding dierenpolitie, professionele Nationale Dierenambulance
• Geen windmolens op zee en geen zonneparken

CDA

• Langjarige perspectieven bieden aan de beroepsvisserij
• Verenigingen zijn het cement van de samenleving, stimuleren initiatieven voor ouderen, jeugd(zorg) en een prettige leefomgeving
• Dierenwelzijn is geborgd (in de landbouw)

SP (Socialistische Partij)

• Kinderen moeten buiten kunnen spelen
• Sport verbroedert, is gezond en betaalbaar en heeft een voorbeeldfunctie
• Natuur en biodiversiteit verbeteren, voedselproductie richten op eigen land en buurlanden
• Aanpakken dierenmishandeling
• Zonnepanelen vooral op daken

Forum voor Democratie

• In de EU opkomen voor belangen Nederlandse beroepsvisserij
• Meer natuurgebieden openstellen voor recreatie
• Vertoeven in de natuur is goed voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid
• Bestaande natuur koesteren en beschermen, ondersteuning van private instellingen op gebied van natuurbehoud
• Dierenwelzijn: strenger straffen
• Stoppen met windturbines en zonneparken

Partij voor de Dieren

• Sportvissen is een vorm van tijdverdrijf die ernstig dierenleed veroorzaakt en wordt verboden
• Visserij verbieden in de omgeving van vispassages
• Uitfaseren beroepsvisserij en viskwekerijen
• Verbod op sport met dieren, sport in verenigingsverband voor iedereen
• Meer beschermde visreservaten, bescherming van kwetsbare trekvissen
• Lesmateriaal afkomstig van vissers wordt geweerd uit het onderwijs
• Sluizen en gemalen worden aangepast, investeren in flora en fauna

ChristenUnie

• Stimuleren beroepsvisserij
• Iedereen moet vanuit huis makkelijk in de natuur komen
• Keuze voor breedtesport en bewegen in de openbare ruimte
• Aandacht voor mentale gezondheid, breng kinderen in contact met de natuur
• Investeren in natuur, vismigratie bij vervanging waterwerken
• Gemeenten meer bevoegdheden op dierenwelzijn, bijv. verbod evenementen met dieren

Volt

• Investeren in initiatieven die gezond gedrag stimuleren (natuurtoerisme)
• Investeren in sport verdient zich terug in mentale en fysieke gezondheid
• Waterkwaliteit leidend in beleid
• Grensoverschrijdende aanpak rivieren (beschermen en schoner)
• Natuur in balans, meer biodiversiteit, wettelijke status natuurgebieden

JA21

• Ruim baan voor beroepsvisserij
• Dierenwelzijn veel prominentere plek, voor alle dieren
• Meer middelen voor inspectiediensten ministerie en dierenbescherming
• Directe stop op nieuwe windparken op land en zee, zonnepanelen op daken in plaats van zonnevlaktes

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

• Europese regels – zoals palingvisserij – gelijktrekken
• Gerichte maatregelen om gezonde leefomgeving te bevorderen
• Verminderen regeldruk verenigingen, investeren in breedtesport i.p.v. topsport
• Stimuleren biodiversiteit, dierenwelzijn en natuurbescherming met realistischer regime
• Dieren behoren tot Gods schepping en hebben een eigen intrinsieke waarde, we mogen ze gebruiken maar zeker niet misbruiken

DENK

• Het bewerkstelligen van gelijkwaardigheid en inclusie
• Hengelsport en/of de visserij worden niet expliciet genoemd in het verkiezingsprogramma
• Klimaatbeleid moet niet leiden tot onnodige betutteling van de burger. Klimaatadaptatie vormgeven door vergroening van onze steden en aanpassing van onze waterafvoersystemen, dijken en dammen
• Natuurkwaliteit moet realistisch gemeten worden. Kritische herbezinning op de regels die vanuit Europa opgelegd worden. Er moet niet alleen gekeken worden naar stikstof, maar ook naar andere factoren om de natuur te herstellen
• Mentale en fysieke gezondheid onder jongeren is een aandachtspunt. O.a. investeren in meer preventieve zorg, zoals gezondheids-checks, voedingsadvies en bewegingsprogramma’s

50 PLUS

• 50PLUS wil een strengere naleving en handhaving van de Wet Dieren
• Waterschappen krijgen door wijziging van de Waterwet de ruimte om kerntaken uit te breiden zoals het opwekken van energie en het verkopen van grondstoffen uit het rioolwater
• Coronatijd heeft Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) veroorzaakt. Niet alleen bij ouderen maar ook bij pubers en jongvolwassenen. Hiervoor dienen wij aandacht te hebben en dit praktisch te ondersteunen.

BBB

• Sportvisserij is een hobby voor veel mensen en er is genoeg vis
• Vergunningstelsel kan worden afgeschaft.
• Gezonde leefstijl en sport voor iedereen
• Investeren in verenigingen
• Regionale en lokale regie op verbeteren schoon water en bodem
• Pleit voor gelijke minimum standaarden dierenwelzijn
• Zonnepanelen alleen op daken

BIJ1

• Maaibeleid wordt aangepast
• Meer kleine ecosystemen in natuurgebieden en parken
• Belangrijke ecosystemen, natuurgebieden en wilde dieren moeten rechten krijgen voor bescherming, behoud en eventueel herstel

BVNL / Groep van Haga

• Trots op beroepsvissers
• Faciliteren topsport, aandacht voor en inzet op preventieve gezondheidszorg en leefstijl
• Rijkswaterstaat moet weer een vak-ministerie worden
• opzeggen Green Deal en Klimaatakkoord
• Dierenwelzijn: Nederland heeft de meest duurzame, efficiënte en diervriendelijke boeren van de wereld
• Geen zonnepanelen op onbebouwde grond of op water

Nieuw Sociaal Contract

• Herstel bestuurlijke verhoudingen; gemeenten, provincies en waterschappen vormen het fundament waarop onze democratie is gebouwd
• Om ook in de toekomst te kunnen blijven vissen, is een goede balans met de natuur belangrijk
• Er is een nieuw Deltaplan nodig om het land te beschermen tegen overstroming en om in te spelen op wateroverlast, bodemdaling én droogte
• Nederland moet op EU-niveau streven naar een aanscherping van de eisen met betrekking tot dierenwelzijn, veilige stalinrichting, voorkomen van dierziekten en transport van dieren, zodat in de gehele EU een diervriendelijkere en duurzamere veehouderij ontstaat
• We beschermen natuur en biodiversiteit door de kwaliteit van water, bodem en lucht te verbeteren
• Met elkaar zullen we ons als samenleving verantwoordelijk moeten voelen voor een gezonde leefstijl van de jeugd, zeker waar het gaat over drank, drugs en mentale weerbaarheidRespect voor vis

Hoewel sportvissers respectvol met de vis omgaan, vinden bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren en diverse dierenbeschermingsorganisaties sportvissen niet meer van deze tijd. Deze partijen zien echter over het hoofd hoe belangrijk sportvissen is voor mens en natuur. De ruim anderhalf miljoen sportvissers in ons land – de hengelsport is een van de grootste vormen van buitenrecreatie – pakken vanuit hun passie een moment van rust in een jachtig bestaan. Dat doen ze met liefde voor de natuur en respect voor de vis. Sportvissen is duurzaam en betekenisvol. De ongenuanceerde mening van degenen die vinden dat sportvissen niet meer van deze tijd is kan daarom gemakkelijk worden weerlegd. Kijk bijvoorbeeld naar wat de sportvisserij allemaal bijdraagt aan de natuur boven en onder water en wat sportvissen betekent voor de mens én de maatschappij.

Positieve impact

Duurzaam sportvissen gaat hand in hand met een gedegen kennis van de onderwaternatuur, vaardigheden en materiaal. Controle en handhaving door de georganiseerde sportvisserij voorkomen stroperij en dierenmishandeling. Sportvissers zijn bovendien de oren en ogen langs de waterkant. Dankzij het vissen beleven kinderen avonturen en ontdekken zij de natuur, in plaats van dat ze achter een smartphone zitten. De hengelsport organiseert activiteiten voor eenzame ouderen, kinderen en mensen met mentale of fysieke klachten. Tienduizenden vrijwilligers van hengelsportverenigingen dragen samen met de beroepskrachten bij de federaties en Sportvisserij Nederland ontzettend veel bij aan een gezonde samenleving, natuur en visstand.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.