Vis & water

Raak met krijt je bagger kwijt

5120
06 sep 2017

Onder deze leus is door Sportvisserij Nederland op twee vijvers in de periode 2011-2013 een proef gestart. De proef had als doel na te gaan of het gebruik van coccolietenkrijt een afname van de sliblaag tot gevolgd heeft. De proef in beide vijvers is positief verlopen, op beide vijvers nam de slibdikte af met 13% respectievelijk 63%. Een goed resultaat dus. Bij het onderzoek werd maar summier gekeken naar de invloed op de waterkwaliteit.

Sportvisserij Nederland was dan ook blij verrast dat Waterschap Vechtstromen een groter onderzoek wilde uitvoeren op 4 vijvers. Het onderzoek is begeleid door Tauw. In 2015 en 2016 is in het voorjaar krijt toegediend in de vier vijvers. Voorafgaand is de slibdikte bepaald en zijn allerlei fysisch-chemische metingen verricht van de sliblaag en de waterkolom. In het najaar van 2016 is een eindmonitoring uitgevoerd.

De resultaten (pdf) geven een kleine afname van de baggerlaag in het eerste onderzoeksjaar met 1,2 tot 6,9 centimeter. In het tweede onderzoeksjaar blijkt de afname te zijn gestagneerd in twee vijvers. Wel kan gesteld worden dat ten opzichte van de beginsituatie in ieder geval geen toename van de slibdikte heeft plaatsgevonden.Opvallend is dat in 2016 in veel vijvers in de buurt vissterfte optrad terwijl dat in de vier bekrijte vijvers, die normaal gesproken gevoelig zijn voor vissterfte, niet het geval was. Verdere conclusies uit het onderzoek zijn dat de toepassing van krijt geen meetbaar effect heeft gehad op de fosfaatconcentraties. In alle vijvers is de nitraatconcentratie na toepassing van krijt wel gedaald. Het krijt heeft geen meetbare effecten in de kwaliteit van het sediment veroorzaakt.

Voor het Waterschap Vechtstromen is de afname van de slibdikte niet significant en daarom wordt de proef stopgezet. Alles overziend is volgens het Waterschap krijt als maatregel geen goed alternatief voor regulier baggeren. Sportvisserij Nederland meent dat de resultaten wel voldoende bemoedigend zijn om krijt toe te passen. Op twee vijvers in de proef van het Waterschap blijkt wel een kleine afname van de slibdikte te zijn gerealiseerd.

Tezamen met de verbetering van de waterkwaliteit (o.a. zuurstofgehalte en de verbetering van de waterbodemkwaliteit op alle vier vijvers) is volgens Sportvisserij Nederland krijt wel een goedkoop alternatief om de algehele kwaliteit van een vijver te verbeteren. Zeker als er op korte termijn niet gebaggerd gaat worden of andere maatregelen genomen gaan of kunnen worden.

Sportvisserij Nederland heeft daarom voor belangstellende verenigingen een factsheet (pdf)over het bekrijten samengesteld.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.