Uitspraak Raad van State verandert situatie Biesbosch niet

2285
11 feb 2022

De recente uitspraak van de Raad van State heeft in de praktijk geen gevolgen voor de visserij in de Biesbosch. Dit geldt zowel voor de sportvisserij als de beroepsvisserij met de zegen. Wel zijn dit jaar op basis van een eerdere uitspraak beperkingen in de schriftelijke toestemmingen (vergunningen) van de beroepsvissers opgenomen ten aanzien van snoek en baars en de periode waarin gevist mag worden.

Als hoogste bestuursrechter heeft de Raad van State definitief uitspraak gedaan in een zaak over het beheerplan van het Natura 2000-gebied de Biesbosch. Deze zaak was aangespannen door beroepsvisserijbedrijven Klop en Struik - die nog in de Biesbosch vissen - tegen het besluit van de provincie Noord-Brabant. Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland zijn bij deze zaak betrokken, omdat een deel van de bezwaren van de beroepsvissers tegen sportvissers gericht was.

Speciale beschermingszone


De Biesbosch is aangewezen als speciale beschermingszone voor diverse soorten vogels, vissen en habitats. Voor zo’n speciale beschermingszone of Natura 2000-gebied moet een beheerplan worden opgesteld. Daarin wordt aangegeven wat de natuurdoelen voor zo’n gebied zijn en hoe deze bereikt moeten worden. Daarmee samenhangend wordt ook bepaald welke activiteiten in een Natura 2000-gebied zijn toegestaan en welke niet. Vaak is het zo dat voor nieuwe activiteiten een vergunning moet worden aangevraagd. Bestaande activiteiten kunnen van die vergunningplicht worden vrijgesteld of moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 
In het conceptbeheerplan van de Biesbosch was de activiteit sportvissen vrijgesteld van de vergunningplicht. Voor de beroepsmatige zegenvisserij gold alleen de verplichting om de bijvangst van trekvissen te monitoren. Sportvisserij Nederland heeft al in 2016 samen met de Vogelbescherming een zienswijze ingediend. Daarin gaven zij aan zich zorgen te maken over de totale vangsten van de zegenvisserij en stelden voor om een totaalonderzoek te doen naar de vangsten van de zegenvisserij, voordat deze activiteit doorgang kon vinden.

Niet eens


In plaats van de voorgestelde maatregelen zijn in het definitieve beheerplan algemene regels gesteld voor de beroepsvisserij. Zo mocht er niet worden gevist binnen 100m van in- en uitstroomopeningen van vooroevers, achter vooroevers en in kreken. De beroepsvisserijbedrijven hebben beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State ingesteld tegen deze beperkingen. De Raad van State heeft deze gronden toegewezen, omdat niet duidelijk werd wat het nut van deze maatregelen was voor trekvissen en niet duidelijk was waar wel en niet gevist mocht worden. Naast deze gronden hebben de beroepsvisserijbedrijven zich gericht op de sportvisserij. Zij waren het niet eens met de vrijstelling die gold voor deze activiteit.

Visverbod afgewend

 
Volgens de beroepsvissers kunnen er honderdduizenden sportvissers in het gebied vissen en hebben deze een grotere impact op de visstand dan de drie beroepsvisserijbedrijven. Volgens hen zou juist de sportvisserij een vergunning moeten hebben om als activiteit mogelijk te blijven in de Biesbosch. Deze gronden zijn echter afgewezen na gemotiveerd verweer door Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland. Een tijdelijk verbod op sportvissen in de Biesbosch is daarmee afgewend. Het aanvragen van een vergunning onder de Wet Natuurbescherming kost namelijk veel tijd.
 
Met deze uitspraak zijn enkele voorwaarden voor de beroepsvissers uit het beheerplan komen te vervallen. In de praktijk verandert er echter niets, omdat deze regels te vaag en algemeen waren. De afgelopen jaren is er dan ook beroepsmatig met de zegen gevist binnen het Natura 2000-gebied de Biesbosch en dat zal nu ook weer gebeuren. De Provincie Noord-Brabant - die verantwoordelijk is voor dit Natura 2000-gebied - heeft al aangegeven te gaan werken aan een nieuw beheerplan waarin de effecten van zowel de sport- als beroepsvisserij veel strakker worden onderzocht en er waar nodig maatregelen worden genomen.

Voorzieningenrechter

 
Relevanter voor de omvang van de beroepsmatige zegenvisserij in dit gebied was de uitspraak van vorig jaar van de voorzieningenrechter in Den Haag, waardoor de beroepsvisserijbedrijven snoek en baars moeten terugzetten. Ook van groot belang is dat mede door die uitspraak en werk van Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland het zegenseizoen conform vroegere afspraken is beperkt tot het winterseizoen. De jaarronde zegenvisserij in het Natura 2000-gebied is daarmee afgewend.
Gerelateerde berichten
29 jun 2021 Resultaten visserijkundig onderzoek Zuidelijke Randmeren (video) 2177 Sportvisserij Nederland en Sportvisserij MidWest Nederland voeren samen met de twee beroepsvissers van de Zuidelijke Randmeren (Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw) een groot, vierjarig visstandonderzoek uit op deze wateren. 17 apr 2021 Forse beperking brasemvisserij op IJsselmeer en Markermeer 3375 Minister Carola Schouten (LNV) heeft begin april besloten de brasemvisserij op het IJsselmeer en Markermeer voor de beroepsvisserij te beperken tot twee zegendagen per vergunninghouder. Deze forse beperking gaat in voor het visseizoen 2021-2022. 20 jan 2021 Paling blijft zorgenkind 6987 Hoewel in de media regelmatig berichten opduiken dat de palingstand zich zou herstellen, is niets minder waar. Recente cijfers van de Internationale Raad voor Onderzoek van de Zee (ICES) tonen aan dat de toestand van de aal kritiek blijft en herstel nog zeker tientallen jaren kan gaan duren. 14 okt 2020 Tweede Kamer buigt zich over visserijvrije zones 3382 Sportvisserij Nederland is blij met het voornemen van minister Schouten (LNV) om visserijvrije zones in te stellen bij de grote intrekpunten op zoet-zoutovergangen bij vismigratievoorzieningen. Het aangekondigde sportvisserijverbod tot 250 meter rondom deze voorzieningen in de binnenwateren is echter volstrekt disproportioneel. 10 jul 2019 Themadag terugblik: discussie beroepsvisserij 6248 Eén van de onderwerpen tijdens de landelijke themadag 'Toekomst van de sportvisserij' op 22 juni in Papendal ging over de relatie sport- en beroepsvisserij. Die dag gingen sport- en beroepsvissers met elkaar in discussie. Deze sessie is inmiddels uitgewerkt en er is een video van gemaakt. 14 nov 2016 Zienswijze op ontwerpbeheerplan Biesbosch (video) 3511 Sportvisserij Nederland heeft – mede namens Vogelbescherming Nederland – een zienswijze ingediend op het nieuwe ontwerpbeheerplan van Natura 2000-gebied de Biesbosch.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.