Paling en terugzetverplichting

01 apr 2015

De paling. Icoon van de Nederlandse wateren. Even Hollands als klompen, tulpen en kaas. Het lijkt onvoorstelbaar dat de paling uit ons land verdwijnt. Grote kans, want het dier is ernstig bedreigd. In vijftig jaar is de palingstand in ons land met meer dan 90 procent teruggelopen.

Dit is mede te danken aan onze volksvertegenwoordiging. Zij negeert koppig de onafhankelijke wetenschappelijke adviezen van ICES (pdf) om de diersoort de bescherming te bieden die het moet hebben, namelijk alle sterfte door de mens zoveel mogelijk reduceren. ICES is de internationale wetenschappelijke organisatie die de Europese Unie adviseert over de exploitatie van visbestanden. Als we deze laatste palingen blijven opvissen, krijgen we ze waarschijnlijk nooit meer terug.

Terugzetverplichting paling blijft noodzakelijk

In 2007 werd de EU-Aalverordening van kracht. Dit om de noodlijdende aalstand te beschermen. Daarom besloot Sportvisserij Nederland in 2009 de terugzetplicht voor aal in te voeren. Dit meeneemverbod blijft gehandhaafd gezien de nog altijd zeer zorgwekkende toestand van de aal.

-> Lees hier meer over waarom de terugzetverplichting belangrijk is

Wat wij vinden van de aalproblematiek? Lees onze Position Paper over de Aalproblematiek (pdf)
Deze noodkreet van het Wereld Natuur Fonds wordt ondersteund door: Sportvisserij Nederland en Stichting de Noordzee


Brief aan Ministerie van LNV

Lees hier de brief van Sportvisserij Nederland aan het Ministerie van LNV (PDF), met het verzoek om het besluit van de Nederlandse sportvisserij dat sportvissers vanaf 1 januari 2009 gevangen aal direct onbeschadigd in hetzelfde water dienen terug te zetten, als zodanig op te nemen in het Nederlandse Beheerplan Aal, dat u eind 2008 aan de Europese Unie moet voorleggen.

Brief aan aangesloten verenigingen

Lees hier de brief van Sportvisserij Nederland gericht aan de aangesloten verenigingen (PDF), met daarin informatie over de inzet voor het aalherstel, de Europese aalverordening, de verantwoordelijkheid van de Nederlandse sportvisserij en het Besluit algemene ledenvergadering Sportvisserij Nederland.

Gerelateerde berichten
     15 jan 2024 Vangstverbod op schieraal en glasaal verlengd naar 6 maanden 2183 In 2024 mag er zowel aan de kust als op zee gedurende zes maanden niet op schieraal en glasaal worden gevist. Dit verbod geldt voor beroeps- en sportvissers. Het besluit van de EU-lidstaten is bedoeld om de in zwaar weer verkerende palingstand te beschermen.      16 dec 2022 Wist je dat? - de glasaal 2230 De larven van de Europese aal/paling (Anguilla anguilla) die in de Sargassozee ter wereld komen transformeren op de helling van het continentaal plat tot glasaal. Daarna begint de lange tocht richting Europa om in brak en zoet water verder op te groeien. Deze reis richting estuaria en riviermondingen stelt hoge eisen aan het oriëntatievermogen van de glasaal.      09 sep 2022 Migratie van glasaal in zee: van maan tot magneet 2152 Over het gedrag en de leefwijze van glasaal in zee is nog veel onbekend. Bekend is wel dat na de metamorfose van larve tot glasaal op de helling van het continentaal plat, de glasaaltjes richting estuaria en riviermondingen migreren.      13 jan 2022 Centrale Lith eind 2021 stilgelegd voor aaltrek 1913 De waterkrachtcentrale bij Lith is in december 2021 bijna volledig stilgelegd voor de trek van schieraal. Dit omdat de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam een voorlopige voorziening van energiebedrijf Vattenfall – de uitbater van deze waterkrachtcentrale – had afgewezen.      10 nov 2021 ICES-advies bedreigde aal aangescherpt 2539 Begin november heeft ICES haar wetenschappelijk advies over de vangstmogelijkheden voor Europese aal voor 2022 gepubliceerd: ‘nulvangsten in alle habitats’. Het sinds 2003 geldende advies – ‘houd alle sterfte door menselijk handelen zo dicht mogelijk bij nul’ – is daarmee fors aangescherpt.      07 sep 2021 Samenwerken aan herstel trekvis Rijn 2595 In de Duits-Nederlandse grensregio liep van 2017 tot 2021 het Europese Interreg-project Groen Blauwe Rijn Alliantie. Hierbij is door Sportvisserij Nederland en negen partners uit Duitsland en Nederland gezamenlijk gewerkt aan de grensoverschrijdende ecologische verbindingen, zoals het oplossen van knelpunten in de migratieroutes van trekvissen.      25 feb 2021 Honderden dode schieralen langs de Waal 3613 Afgelopen weekend werden aan de oevers van de Waal bij Nijmegen-Lent honderden dode palingen aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat zij op hun tocht naar zee in dodelijke aanraking zijn gekomen met een gemaal of waterkrachtcentrale.      03 feb 2021 Glasaalmonitoring 2021: vrijwilligers gezocht 2389 Voor het eerst in de geschiedenis werden afgelopen jaar langs de volledige Nederlandse kustlijn intrekkende glasalen (jonge palingen) geteld. De meer dan tweehonderd vrijwilligers leverden belangrijk werk, want dankzij de data die zij verzamelden weten we nu nog beter hoe de paling ervoor staat. Ook voor 2021 worden weer gemotiveerde kruisnetvissers gezocht.      15 jan 2021 Paling blijft zorgenkind 6930 Hoewel in de media regelmatig berichten opduiken dat de palingstand zich zou herstellen, is niets minder waar. Recente cijfers van de Internationale Raad voor Onderzoek van de Zee (ICES) tonen aan dat de toestand van de aal kritiek blijft en herstel nog zeker tientallen jaren kan gaan duren.      06 nov 2020 Meldpunt visstroperij 3970 Ben jij getuige van visstroperij? Maak dan direct melding via www.meldvisstroperij.nl. Dit centrale meldpunt voor heel Nederland is 24/7 bereikbaar en in het leven geroepen om visstroperij – zowel met de hengel als beroepsvistuigen – effectiever te kunnen bestrijden.      29 okt 2020 Power to the paling - teken de petitie (video) 3788 Sportvissers zijn een belangrijke doelgroep van de campagne ‘Power to the paling’ die in oktober is gestart. “En tevens onze belangrijkste bondgenoot”, benadrukt Maud Veraar – directeur van Good Fish. “Want de sportvisser weet waarover hij praat en heeft hart voor de vis. Dus we hopen heel erg op zijn – en haar – steun.”      19 okt 2020 Vrijwilligers knakaalonderzoek gezocht 2861 Jaarlijks worden op de strandjes en kribvakken langs de Rijn, de IJssel, NederRijn-Lek en de Maas tientallen tot honderden dode palingen gesignaleerd. Veel van die vissen lijken doormidden geknakt of gesneden – vandaar de term ‘knakaal’. Uit eerder onderzoek is bekend dat paling in turbines van waterkrachtcentrales en gemalen beschadigd kan raken. Inmiddels blijken ook scheepsschroeven een boosdoener te zijn.      22 jun 2020 Risico's volksgezondheid: paling vol met gif 27164 Paling kan vol zitten met giftige stoffen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Wageningen. Ondanks risico's voor de volksgezondheid wordt de vette vis verkocht en gegeten. Toxicoloog Christine Absil legt in Vroege Vogels uit wat het eten van paling voor jouw gezondheid kan betekenen.      22 mei 2020 Maatregelen laten effect zien: glasaaltjes zwemmen door in Scheveningen 3656 20-MEI-2020 - De Europese aal (paling) verkeert nog steeds in kritieke toestand. Daarom werken waterbeheerders, natuurorganisaties, de visserijsector en vrijwilligers met gebundelde krachten aan herstel van de soort. Eén van de belangrijkste maatregelen, het oplossen van blokkades op de trekroute, lijkt in Scheveningen nu zijn vruchten verder af te werpen.      01 mei 2020 Implementatie EU-Aalverordening moet beter 3336 De palingstand bevindt zich ondanks de in 2007 in werking getreden EU-Aalverordening nog steeds in kritieke toestand. De lidstaten van de Europese Unie moeten daarom veel meer werk maken van de implementatie van de maatregelen die het herstel van het bestand bevorderen. Dat is de boodschap van het onlangs verschenen Poseidon-rapport over de paling.      16 apr 2020 Knakaalonderzoek: vrijwilligers gezocht 3470 Jaarlijks worden tientallen tot honderden dode palingen aangetroffen op de strandjes en kribvakken langs onze rivieren. Ze hebben wonden die eruit zien alsof de vissen geknakt zijn en worden daarom ook wel ‘knakalen’ genoemd. Onbekend is wat de oorzaak is en hoe deze sterfte te voorkomen is.      02 jan 2020 Boetebedragen 2020 0 De boetebedragen voor 2020 zijn bekend. De bedragen voor de meest voorkomende overtredingen in de sportvisserij zijn gelijk gebleven. Alleen de boete voor het vissen met levend aas is met 10 euro verhoogd.      11 nov 2019 Palingstand nog steeds kritiek: roep om betere bescherming 4506 Nijmegen / Veenendaal – Vandaag heeft de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) haar jaarlijkse advies over paling aan de Europese Commissie uitgebracht. Hieruit blijkt dat de status van de paling onverminderd kritiek blijft en herstel alleen kans heeft, wanneer alle sterfte door menselijk handelen, zoals visserij, dammen en waterkrachtcentrales, tot een minimum wordt beperkt.      22 okt 2019 'Knakaal' in kaart (video) 15629 Aan de oevers van de Waal en de zijtakken van de Rijn spoelen regelmatig enorme aantallen geknakte palingen aan. Om de oorzaak en omvang van dit fenomeen te achterhalen, gaat Sportvisserij Nederland samen met RAVON ‘knakalen’ in Nederland laten tellen en onderzoeken.      30 aug 2019 Glasaalintrek in 2019 een stuk lager 4298 Vorig jaar werd langs de gehele Nederlandse kust een sterke verhoging waargenomen in de aantallen glasalen (jonge paling). Dit voorjaar waren de aantallen wisselend tussen de verschillende regio’s en kwamen een stuk lager uit dan in 2018.      13 mei 2019 Stageopdracht 'schieraal' bij Sportvisserij Nederland 5558 Gaat de slechte aalstand jou ook aan het hart en zou je graag meedoen met onderzoek naar deze oer-Hollandse vis? Dan is deze stageopdracht mogelijk iets voor jou!      05 nov 2018 'Bellenschermen' IJmuiden uit voor trektocht schieralen naar Sargassozee 4337 Om de jaarlijkse trek van palingen te vergemakkelijken, zet Rijkswaterstaat de zogenoemde bellenschermen in de sluizen bij IJmuiden tijdelijk uit. Zo komen palingen op hun trektocht van 6000 kilometer niet meer voor een dichte deur te staan, meldt NH Nieuws.      09 okt 2018 2 beroepsvissers Oosterschelde geverbaliseerd 5597 Recent hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de Oosterschelde een zeer grote hoeveelheid van 87 stuks aalvistuigen aangetroffen waarmee in deze periode niet mag worden gevist.      20 sep 2018 Akkoord over duurzame visserij IJsselmeer 5111 Een toekomstbestendige en duurzame IJsselmeervisserij, waarbij het herstel en behoud van de visstand bepalend is voor de hoeveelheid vis die gevangen mag worden. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft hierover overeenstemming bereikt met beroepsvissers, Sportvisserij Nederland, betrokken provincies, Vogelbescherming, Rijkswaterstaat en stichting Het Blauwe Hart.      20 aug 2018 Paling onder druk door verborgen miljoenenhandel (video) 16635 Dat het met de paling beter gaat is een fabel. De vis, die al sinds 2010 op de Rode Lijst staat, staat nog steeds onder druk. Een onderbelicht, hardnekkig probleem is het grootschalig wegvangen van glasaal (jonge paling) door stropers. De Duitse journalist Marcus Pfeil zocht haarfijn uit hoe dat werkt.      02 feb 2018 Met spanning wachten op de aal (video) 5016 De laatste jaren was er nog geen sprake van verbetering wat de intrek van ‘glasaal’ (jonge aal) betreft. Dit wordt teruggezien in de aantallen die bij de kruisnetmonitoring langs de Nederlandse kust gemeten worden. Met spanning wordt gekeken naar dit voorjaar naar de komst van de nieuwe generatie.      11 jan 2018 Intrek glasaal Nederlandse kust dramatisch slecht 6502 Uit uitgebreid onderzoek van Stichting RAVON afgelopen jaar is wederom gebleken dat de intrek van glasaal langs de Nederlandse kust dramatisch is. "Zelfs nog lager dan in 2015 en toen was het al slecht," zegt Sanne Ploegaert van Stichting Ravon.      24 nov 2017 Terugzetplicht aal blijft noodzakelijk 9445 In 2007 werd de EU-Aalverordening van kracht. Dit om de noodlijdende aalstand te beschermen. Daarom besloot Sportvisserij Nederland in 2009 de terugzetplicht voor aal in te voeren. Dit meeneemverbod blijft gehandhaafd gezien de nog altijd zeer zorgwekkende toestand van de aal.      08 nov 2017 EU pleit voor verbod commerciële aalvangst in alle unie-wateren 1643 Het dagelijks EU-bestuur pleit voor een verbod op de commerciële aalvangst in alle wateren van de unie. Brussel deed dinsdag voorstellen over 78 vissoorten die voorkomen in de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Op basis van wetenschappelijke adviezen om de visstand in 2020 op een duurzaam peil te krijgen, wordt voorgesteld de quota voor 25 soorten te verlagen.      30 sep 2017 Visser beboet voor palingstroperij 6915 Voor het illegaal vissen op paling is een visserijbedrijf uit Groot-Ammers woensdag door de rechter in Rotterdam veroordeeld tot een boete van 3.500 euro waarvan 1.000 euro voorwaardelijk.      07 jul 2017 Belgen: 'Mijd paling i.v.m. vergiftigingsgevaar' 8340 Onze rivieren bevatten te veel pesticiden, kwik en vlamvertragende stoffen. Toch verorberen we jaarlijks nog 30 ton paling uit onze rivieren. ‘Onverantwoord’, zegt bioloog Claude Belpaire. Samen met collega’s van de Universiteit Antwerpen deed Belpaire, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, metingen in elf rivieren en kanalen. Hij ging er op zoek naar de aanwezigheid van twaalf schadelijke stoffen in het spierweefsel van baars en paling.      03 mrt 2017 Jan Terlouw: 'Paling nog steeds met uitsterven bedreigd' 9066 In het Algemeen Dagblad van vandaag staat een ingezonden brief van Jan Terlouw, de voorzitter van de projectgroep Aalherstel, waar ook Sportvisserij Nederland deel van uitmaakt. Terlouw reageert hiermee op een eerder artikel in het AD waarin staat dat het 'beter gaat met de paling.'.      24 feb 2017 ‘Kweekpaling’ Nederlandse supermarkt is vetgemeste wilde glasaal uit Frankrijk 7959 De paling is terug van weggeweest in het schap van de supermarkt. Tijdenlang verkochten de supermarkten in Nederland vrijwel geen paling meer, maar sinds kort ligt de vis toch weer in de schappen. Nu onder het mom van 'kweekpaling'. Het tv-programma Keuringsdienst van Waarde ontdekte dat dit in Frankrijk uit het wild weggevangen glasaal (jonge paling) betreft die in Nederland wordt vetgemest.      22 feb 2017 Dioxines en PCB's aal Weespertrekvaart en Amsterdam-Rijnkanaal te hoog 5976 Aal uit de Weespertrekvaart en het Amsterdam-Rijnkanaal (ter hoogte van Tiel) voldoet niet aan de norm voor dioxines en PCB’s. Dat blijkt uit een rapport van Wageningen Marine Research. Beide wateren vallen momenteel nog niet binnen het voor aalvisserij gesloten gebied.      17 feb 2017 Europees smokkelnetwerk glasaal opgerold 7788 Door nauwe samenwerking van de politie in verschillende Europese landen kon een groot smokkelnetwerk in glasaal worden opgerold. De smokkelaars werden vorige week gelijktijdig opgepakt tijdens massa-arrestaties in Griekenland, Spanje, Italië en Frankrijk. Het netwerk kon worden opgerold door nauwe samenwerking van politiekorpsen uit de eerder genoemde landen.      03 nov 2016 Glasaal wijst elkaar de weg (video) 4456 Vissen kunnen voor oriëntatie bij hun migratie verschillende prikkels uit de omgeving gebruiken. Van sommige soorten, zoals de zeeprik, is bekend dat zij tijdens hun paaimigratie geurstoffen van soortgenoten gebruiken als aquatische ‘tom-tom’.      23 aug 2016 Stop illegale handel glasaal! 4995 Voor een duurzaam aalbeheer in Europa moet de illegale handel in glasaal naar Azië worden uitgebannen, zegt de Sustainable Eel Group (SEG). Nu verdwijnen jaarlijks tientallen miljoenen jonge palingen naar het verre Oosten, met China als voornaamste bestemming.      12 aug 2016 Zuiderzeemuseum rookt geen aal meer 5555 Verstandig nieuws vanuit Enkhuizen. Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen heeft besloten om voorlopig geen paling meer schoon te maken, te roken en te verkopen. Wel wordt er nog haring gerookt. ,,Het is onze taak om bezoekers duidelijk te maken dat de paling wordt bedreigd, maar die boodschap komt niet helder over als je tegelijkertijd wel zelf paling blijft roken en verkopen.’’      29 jun 2016 Onderzoek: palingeter krijgt veel gif binnen 13059 (Bron: Wageningen UR). Mensen die veel paling uit onze vervuilde rivieren hebben gegeten, hebben hoge gehaltes dioxine- en pcb-achtige stoffen in hun lijf. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Myrthe van den Dungen.      24 jun 2016 Visser opnieuw betrapt op vissen in dioxinegebied: boot kwijt 15446 Een beroepsvisser is gisteren opnieuw aangehouden bij de Haringvlietsluizen voor het vissen in een dioxinegebied. De inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie hebben de man op heterdaad betrapt. Daarbij is ongeveer 65 kilo wolhandkrab en 120 kilo paling door de NVWA in beslag genomen.      18 dec 2015 Viswijzer: duurzame paling bestaat nog niet! 9989 Paling staat donkerrood op de nieuwe VISwijzer die deze week verschijnt. Dit betekent dat de keuze voor paling wordt afgeraden omdat de palingsoort ernstig wordt bedreigd. Dit blijkt uit de jaarlijkse beoordelingen door wetenschappers. Het advies blijft daarom: vermijden.      25 nov 2015 Massale aalsterfte in Duitsland 11080 De afgelopen nachten zijn tientallen tonnen aal gestorven in de Duitse rivieren. Deze schieralen wilden hun reis naar de Sargassozee beginnen om zich voort te planten, maar vonden de dood in waterkrachtcentrales.      20 okt 2015 Historisch dieptepunt intrek glasaal in 2015 14304 Het gaat al jaren erg slecht met de palingstand in Nederland. Nieuwe cijfers over de intrek van glasaal, jonge paling, geven redenen tot nog meer zorgen: er is een historisch dieptepunt bereikt.      19 sep 2015 Geschiedenis van de glasaaluitzet in Europa 6008 Sinds 2010 worden er in ons land weer miljoenen glasalen uitgezet. Waar komt de praktijk om glasaal uit te zetten vandaan, wat wilde men ermee bereiken en hoeveel heeft die uitzet eigenlijk aan het bestand en de visserij bijgedragen? Het tweede en laatste deel van een historische terugblik in dit uitgebreide Visionair artikel.      16 sep 2015 Glasaal uitzetten heeft geen effect 9746 Sinds 2010 worden er in het kader van het aalherstel in ons land weer miljoenen glasalen uitgezet. Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat 175 jaar glasaaluitzet geen effect heeft gehad op de populatie volwassen alen.      06 mei 2015 Palingconsumenten gezocht 8501 Mannen tussen de veertig en de zeventig jaar die de afgelopen decennia minimaal een keer per maand paling hebben gegeten, worden opgeroepen zich te melden bij de universiteit van Wageningen.      02 dec 2014 Visverbod dioxinegebieden uitgebreid 10671 Vandaag verstuurde Staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer een brief over een uitbreiding van de lijst met gesloten wateren voor aal- en wolhandkrabvisserij.      13 nov 2014 Uitzet glasaal geen bijdrage aan herstel 6648 Evenals met de Europese aal het geval is, baart de stand en trends van de Amerikaanse aal (Anguilla rostrata) grote zorgen. Herstelprogramma’s en maatregelen zijn in de VS en Canada in ontwikkeling en uitvoering. Een van maatregelen om de hoeveelheid uittrekkende schieraal te vergroten, betreft het vangen en elders uitzetten van jonge aal.      03 nov 2014 Toestand aal nog altijd kritiek 6969 De aalbestanden zitten op een alarmerend laag niveau met een reproductie die slechts 1% tot 5% bedraagt van de aanwas in de jaren ’70, toen het bestand nog gezond was. Striktere beschermingsmaatregelen zijn daarom hard nodig. Dat schrijft de Europese Commissie in een evaluatie van de aalbeheerplannen.      14 okt 2014 Intrek glasaal: geen reden voor gejuich. 8462 Onderzoeksinstituut Imares verricht in opdracht van het ministerie van EZ jaarlijks metingen aan de intrek van glasaal op een aantal lokaties langs de kust. De metingen bij de spuisluis van Den Oever (Afsluitdijk) gaan al terug tot 1938 en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het bepalen van de omvang en trend van de jaarlijkse glasaalintrek. Andere meetpunten zijn bijvoorbeeld Nieuw Statenzijl (stroomgebied Eems) en Bath (Schelde).      22 apr 2014 Aal blijft zorgenkindje (video) 9055 De laatste tijd duiken er her en der berichten op dat de toestand van de aal minder kritiek zou zijn dan wordt gedacht. Vanuit de beroepsvisserij klinken er geluiden dat beperkende maatregelen, zoals de gesloten tijd voor de aalvisserij, niet meer per se noodzakelijk zijn. De feiten wijzen echter nog altijd op het tegendeel.      29 okt 2013 Dioxines in aal anno 2013 8027 Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijkstra heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over recent onderzoek naar de verontreinigingen van aal met dioxines en PCB’s in de Nederlandse binnenwateren. Hierbij is niet alleen gekeken naar de gesloten gebieden, maar is ook aal van een aantal andere locaties onderzocht.      14 jan 2013 Toestand aal blijft zeer kritiek 8566 Aalbiologen onder de paraplu van de ICES – een internationale, wetenschappelijke raad voor onderzoek en advies – blijven zeer bezorgd over de toestand van de aal. Het aalbestand bevindt zich namelijk op een historisch dieptepunt. Vergaande maatregelen zijn daarom noodzakelijk voor de instandhouding van de soort.      19 jun 2012 Onttrekking aal en kabeljauw door sportvissers 8415 Nederland is door de Europese Commissie verplicht om gegevens te verzamelen van recreatieve vissers die aal en kabeljauw vangen. Dit wordt gedaan met de nieuwe methode van het online logboek.      06 dec 2011 Paling riviergebied sterk vervuild 9686 Van de paling uit het rivierengebied bevat minimaal 96,5% een te hoog dioxinegehalte. Dit blijkt uit onderzoek naar het percentage schone aal in de vangst in de met dioxine verontreinigde gebieden dat staatssecretaris Bleker (EL&I) door IMARES/RIKILT heeft laten uitvoeren.      03 nov 2011 Slechts 1 tot 3,5% paling 'schoon' 8527 Staatssecretaris Bleker van het Ministerie van EL&I heeft de Tweede Kamer geinformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar het percentage schone aal in de vangst in de met dioxine verontreinigde gebieden.      15 jun 2011 Aalproblematiek bij Vroege Vogels (video) 7924 Al een paar jaar staat de palingstand onder druk. Niets voor niets staat de trekvis op de CITES-II lijst: paling is niet direct bedreigd met uitsterven maar dat zal wel gebeuren tenzij er niet meer in gehandeld mag worden.      04 apr 2011 Vangstverbod paling en wolhandkrab vanaf 1 april van kracht 11876 Vanaf 1 april 2011 geldt in een aantal gebieden in Nederland een vangstverbod voor paling en wolhandkrab.      18 jan 2011 Palingvangstverbod voor met dioxine vervuilde wateren 7819 Er komt een vangstverbod voor palingvissers in gebieden waar de paling sterk vervuild is met dioxine en dioxineachtige verbindingen zoals PCB's (polychloorbifenylen). De paling in deze gebieden bevat te veel van deze schadelijke stoffen en mag op basis van voedselveiligheidsnormen niet in de handel worden gebracht.      09 apr 2009 Terugzetverplichting aal onverminderd van kracht 18065 Bij sommige sportvissers is verwarring ontstaan over de terugzetplicht voor de aal. Dit omdat Minister Verburg het voorgenomen visverbod voor beroepsvissers voor de maanden september en oktober heeft geschrapt. Sportvisserij Nederland betreurt dit ten zeerste en vreest dat het nu nog verder bergafwaarts gaat met de aal. De sportvisserij houdt echter vast aan de eigen terugzetverplichting om de aal voor uitsterven te behoeden.      09 jun 2008 Terugzetverplichting aal per 2009 26632 Putten, 7 juni 2008 Sportvisserij Nederland heeft zaterdag 7 juni op haar Algemene Ledenvergadering besloten om voor de sportvissers een algehele terugzetverplichting voor aal in te stellen.      15 mrt 2007 ADVIES SPORTVISSERIJ NEDERLAND: EET GEEN PALING UIT RIVIER 12396 Sportvisserij Nederland roept sportvissers op om geen zelfgevangen paling uit de rivieren te eten. Dit omdat paling uit de grote rivieren zoveel dioxine bevat dat de wettelijke norm fors wordt overschreden. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureaus IMARES en RIKILT (Wageningen UR), uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.